بهتر است قبل از هر چیز بگوییم می توانید سفارش رساله دکتری را انجام دهید. با وجود اینکه رساله دکتری مدیریت با پیچیدگی های زیادی روبروست. این چالش ها بیشتر در زمینه های مختلف علمی است که یکی از آن ها نبود دانش در زمینه روش تحقیق است. در رساله دکتری حرف اول و آخر را نوآوری در تحقیق می زند. در واقع باید تحقیق شما در رساله مدیریت با بقیه متفاوت باشد. این تفاوت در نوع روش و تجزیه و تحلیل می تواند وجه متمایز رساله دکتری مدیریت شما باشد. در رساله مدیریت شما می توانید از دو راهنما و دو مشاور به صورت همزمان استفاده کنید و مانند انجام پایان نامه ارشد نیست که از یک استاد راهنما استفاده کنید. تمایز در رساله با انجام پایان نامه ارشد مدیریت بسیار زیاد است. از لحاظ مطالب و محتوا و همچنین از نظر روش تحقیق و تجزیه و تحلیل با هم متفاوت هستند و کاملا با هم فرق دارند. همین وجه تمایز رساله مدیریت را با انجام پایان نامه ارشد متقاوت کرده است.