/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

انواع قابلیت اطمینان و نحوه اندازه گیری آن ها

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

انواع قابلیت اطمینان و نحوه اندازه گیری آن ها ، وقتی تحقیقات کمی انجام می دهید، باید اطمینان و اعتبار روش تحقیق و ابزار اندازه گیری خود را در نظر بگیرید.

قابلیت اطمینان به شما می گوید که چگونه یک روش به طور مداوم چیزی را اندازه گیری می کند. وقتی روش مشابه را در همان شرایط در همان شرایط اعمال می کنید، باید همان نتایج را بدست آورید. در غیر این صورت، ممکن است روش اندازه گیری غیر قابل اعتماد باشد.

قابلیت اطمینان چهار نوع اصلی وجود دارد. هر یک را می توان با مقایسه مجموعه های مختلف نتایج تولید شده با همان روش تخمین زد.

 

قابلیت اطمینان مجدد آزمایش

انواع قابلیت اطمینان و نحوه اندازه گیری آن ها ، قابلیت اطمینان دوباره آزمون مجدد وقتی نتایج مشابهی را تکرار می کنید که آزمون مشابهی را در یک زمان دیگر انجام دهید، اندازه گیری می شود. شما هنگام اندازه گیری چیزی که انتظار دارید در نمونه شما ثابت بماند، از آن استفاده می کنید.

آزمون کوری رنگ برای متقاضیان خلبانی کارآموز باید از قابلیت اطمینان مجدد آزمون مجدد برخوردار باشد، زیرا کوررنگی ویژگی است که با گذشت زمان تغییر نمی کند.

چرا مهم است؟

عوامل زیادی می توانند در مقاطع زمانی مختلف بر نتایج شما تأثیر بگذارند: به عنوان مثال، پاسخ دهندگان ممکن است خلق و خوی متفاوتی را تجربه کنند، یا شرایط بیرونی بر توانایی آن ها برای پاسخگویی دقیق تأثیر بگذارد.

برای ارزیابی میزان مقاومت یک روش در برابر عوامل در طول زمان، می توان از قابلیت اطمینان آزمون مجدد استفاده کرد. هرچه اختلاف بین دو مجموعه از نتایج کمتر باشد، قابلیت اطمینان مجدد آزمون نیز بیشتر است.

نحوه اندازه گیری آن

برای اندازه گیری قابلیت اطمینان آزمون مجدد، شما در دو مقطع زمانی مختلف، آزمون مشابهی را در همان گروه انجام می دهید. سپس همبستگی بین دو مجموعه نتیجه را محاسبه می کنید.

نمونه قابلیت اطمینان مجدد-آزمایش
شما یک پرسشنامه برای اندازه گیری ضریب هوشی گروهی از شرکت کنندگان ابداع کرده اید (خاصیتی که بعید به نظر می رسد با گذشت زمان تغییر کند). شما آزمون را با فاصله دو ماه از همان گروه انجام می دهید، اما نتایج تفاوت زیادی دارند، بنابراین قابلیت اطمینان مجدد پرسشنامه ضریب هوشی پایین است.

بهبود قابلیت اطمینان مجدد آزمون

. هنگام طراحی تست ها یا پرسشنامه ها، سعی کنید سوالات، گفته ها و وظایف را به گونه ای تنظیم کنید که تحت تأثیر خلق و خو و تمرکز شرکت کنندگان قرار نگیرد.
. هنگام برنامه ریزی روش های خود برای جمع آوری داده ها، سعی کنید تأثیر عوامل خارجی را به حداقل برسانید و مطمئن شوید که همه نمونه ها تحت شرایط یکسان آزمایش شده اند.
. به یاد داشته باشید که انتظار می رود با گذشت زمان تغییراتی در شرکت کنندگان رخ دهد و اینها را در نظر بگیرید.

 

قابلیت اطمینان Inter Rater

قابلیت اطمینان Interrater (همچنین قابلیت اطمینان interobserver نیز نامیده می شود) میزان توافق بین افراد مختلف را مشاهده یا ارزیابی می کند. وقتی داده ها توسط محققانی که رتبه بندی، نمره یا دسته بندی را به یک یا چند متغیر اختصاص می دهند، از آن استفاده می کنید.

در یک مطالعه مشاهده ای که تیمی از محققان داده های مربوط به رفتار کلاس را جمع آوری می کنند، قابلیت اطمینان بینابینی مهم است: همه محققان باید در مورد چگونگی دسته بندی یا رتبه بندی انواع رفتارها توافق کنند.

چرا مهم است؟

مردم ذهنی هستند، بنابراین برداشت ناظران مختلف از موقعیت ها و پدیده ها به طور طبیعی متفاوت است. تحقیقات قابل اعتماد به منظور به حداقل رساندن ذهنیت تا آنجا که ممکن است به طوری که یک محقق متفاوت می تواند همان نتایج را تکرار کند.

هنگام طراحی مقیاس و معیارهای جمع آوری داده ها، مهم است که اطمینان حاصل کنید که افراد مختلف به طور مداوم و با کمترین تعصب، یک متغیر را ارزیابی می کنند. این امر به ویژه هنگامی اهمیت دارد که چندین محقق درگیر جمع آوری یا تجزیه و تحلیل داده ها باشند.

نحوه اندازه گیری آن

برای اندازه گیری قابلیت اطمینان اینترتر، محققان مختلف اندازه گیری یا مشاهده یکسانی را در یک نمونه انجام می دهند. سپس شما همبستگی بین مجموعه نتایج مختلف آن ها را محاسبه می کنید. اگر همه محققان رتبه های مشابهی داشته باشند، این آزمون از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.

مثال قابلیت اطمینان Interrater
تیمی از محققان پیشرفت ترمیم زخم را در بیماران مشاهده می کنند. برای ثبت مراحل بهبود، از مقیاس های درجه بندی، با مجموعه ای از معیارها برای ارزیابی جنبه های مختلف زخم، استفاده می شود. نتایج محققان مختلفی که یک گروه از بیماران را ارزیابی می کنند، مقایسه می شود و بین همه مجموعه نتایج ارتباط زیادی وجود دارد، بنابراین آزمون از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.

بهبود قابلیت اطمینان بین رأی دهندگان

. متغیرهای خود و روش هایی که برای اندازه گیری آن ها استفاده می شود را به روشنی تعریف کنید.
. معیارهای دقیق و عینی برای نحوه رتبه بندی، شمارش یا طبقه بندی متغیرها ایجاد کنید.
. اگر چندین پژوهشگر درگیر هستند، اطمینان حاصل کنید که همه آن ها اطلاعات و آموزش دقیقاً یکسانی دارند.

انواع قابلیت اطمینان و نحوه اندازه گیری آن ها

انواع قابلیت اطمینان و نحوه اندازه گیری آن ها – کالج مدیریت

قابلیت اطمینان به صورت موازی

انواع قابلیت اطمینان و نحوه اندازه گیری آن ها ، قابلیت اطمینان فرم های موازی همبستگی بین دو نسخه معادل یک آزمون را اندازه گیری می کند. وقتی دو ابزار مختلف ارزیابی یا مجموعه ای از سوالات برای اندازه گیری یک چیز طراحی شده باشید، از آن استفاده می کنید.

چرا مهم است؟

اگر می خواهید از چندین نسخه مختلف یک آزمون استفاده کنید (به عنوان مثال، برای جلوگیری از تکرار پاسخ های مشابه از حافظه توسط پاسخ دهندگان)، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که همه مجموعه سوالات یا اندازه گیری ها نتایج قابل اطمینان دارند.

در ارزیابی آموزشی، اغلب لازم است نسخه های مختلفی از آزمون ها ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که دانش آموزان از قبل به سوالات دسترسی ندارند. قابلیت اطمینان فرم های موازی به این معنی است که اگر دانش آموزان یکسان در دو نسخه مختلف از یک آزمون درک مطلب بخوانند، باید در هر دو آزمون نتایج مشابهی کسب کنند.

نحوه اندازه گیری آن

متداولترین روش برای سنجش قابلیت اطمینان فرم های موازی، تولید یک سوال بزرگ برای ارزیابی همان چیز است، سپس این موارد را به طور تصادفی به دو مجموعه سوال تقسیم کنید.

همان گروه از پاسخ دهندگان به هر دو مجموعه پاسخ می دهند، و شما همبستگی بین نتایج را محاسبه می کنید. همبستگی زیاد بین این دو نشانگر قابلیت اطمینان بالای اشکال موازی است.

به صورت موازی مثال قابلیت اطمینان
مجموعه سوالاتی برای سنجش ریسک پذیری مالی در گروهی از پاسخ دهندگان تنظیم شده است. سوالات به طور تصادفی به دو مجموعه تقسیم می شوند و پاسخ دهندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. هر دو گروه هر دو آزمون را انجام می دهند: گروه A ابتدا آزمون A و گروه B ابتدا آزمون B را انجام می دهند. نتایج دو آزمون مقایسه شده و نتایج تقریباً یکسان بوده و نشانگر قابلیت اطمینان بالای اشکال موازی است.

بهبود قابلیت اطمینان فرم های موازی

. اطمینان حاصل کنید که همه سوالات یا موارد آزمایشی بر اساس یک نظریه هستند و برای اندازه گیری یک چیز فرموله شده اند.

 

ثبات داخلی

سازگاری درونی، همبستگی بین چند مورد را در آزمون ارزیابی می کند که برای اندازه گیری یک سازه در نظر گرفته شده است.

شما می توانید سازگاری داخلی را بدون تکرار آزمون یا درگیر کردن سایر محققان محاسبه کنید، بنابراین وقتی فقط یک مجموعه داده دارید، روش خوبی برای ارزیابی قابلیت اطمینان است.

چرا مهم است؟

وقتی مجموعه ای از سوال ها یا رتبه بندی ها را طراحی می کنید که در یک امتیاز کلی ترکیب می شوند، باید مطمئن شوید که همه موارد واقعاً همان چیز را منعکس می کنند. اگر پاسخ به موارد مختلف با یکدیگر مغایرت داشته باشد، آزمون غیر قابل اعتماد است.

برای اندازه گیری رضایت مشتری از یک فروشگاه آنلاین، می توانید یک پرسشنامه با مجموعه ای از گفته ها ایجاد کنید که پاسخ دهندگان باید موافق یا مخالف آن باشند. سازگاری داخلی به شما می گوید که آیا این عبارات همه از شاخص های قابل اطمینان رضایت مشتری هستند.

نحوه اندازه گیری آن

برای اندازه گیری سازگاری داخلی از دو روش معمول استفاده می شود.

همبستگی میان ماده ای متوسط: برای مجموعه ای از اقدامات طراحی شده برای ارزیابی سازه مشابه، شما همبستگی بین نتایج همه جفت های احتمالی اقلام را محاسبه کرده و سپس میانگین را محاسبه می کنید.

قابلیت اطمینان تقسیم به نصف: شما مجموعه ای از اقدامات را به طور تصادفی به دو مجموعه تقسیم می کنید. پس از آزمایش کل مجموعه بر روی پاسخ دهندگان، شما همبستگی بین دو مجموعه پاسخ را محاسبه می کنید.

مثال سازگاری داخلی
گروهی از پاسخ دهندگان مجموعه ای از گزاره ها را برای سنجش ذهنیت های خوش بینانه و بدبینانه ارائه می دهند. آن ها باید موافقت خود را با هر عبارت در یک مقیاس از ۱ تا ۵ ارزیابی کنند. اگر آزمون از نظر داخلی مطابقت دارد، یک پاسخ دهنده خوش بین باید به طور کلی امتیازات بالایی به شاخص های خوش بینی و رتبه بندی پایین به شاخص های بدبینی بدهد. همبستگی بین تمام پاسخ های گفته های “خوش بینانه” محاسبه می شود، اما این همبستگی بسیار ضعیف است. این نشان می دهد که این آزمون از سازگاری درونی کمی برخوردار است.

بهبود سازگاری داخلی

. هنگام طرح سوال یا معیارها دقت کنید: مواردی که منعکس کننده همان مفهوم هستند باید بر اساس همان نظریه بنا شده و به دقت فرموله شوند.

 

کدام یک از قابلیت اطمینان برای تحقیق من اعمال می شود؟

در نظر گرفتن قابلیت اطمینان هنگام برنامه ریزی برای طراحی تحقیق، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن تحقیقات مهم است. نوع پایایی که باید محاسبه کنید به نوع تحقیق و روش شما بستگی دارد.

نوشته های مشابه

نحوه انجام یک مطالعه موردی

نحوه انجام یک مطالعه موردی ، مطالعه موردی مطالعه دقیق یک موضوع خاص، مانند یک فرد، گروه، مکان، رویداد، سازمان…

خطای تصادفی در مقابل سیستماتیک

خطای تصادفی در مقابل سیستماتیک ، در تحقیقات علمی، خطای اندازه گیری تفاوت بین مقدار مشاهده شده و ارزش واقعی…