اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

سبک رهبری تحول آفرین

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

سبک رهبری تحول آفرین

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی بوده، از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت کار از نوع همبستگی است و رابطه بین متغیرها ارزیابی می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جنوب استان آذربایجان غربی می باشند. برآورد نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. تعداد اعضای جامعه ۲۴۱ و نمونه ۱۴۸ نفر است که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین بر طبق مدل (برنارد بس) ودر سنجش قابلیت یادگیری سازمانی از پرسشنامه استاندارد براساس مدل (جرزگومز، کسپگدز -لورنتی) و (وال لی-کاب ریرا) و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون همبستگی و رگرسیون ساده و چندگانه) استفاده گردید. پایای پرسشنامه براساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب مقدار ۰/۸۸۴ و ۰/۸۲۸ به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید.

سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبری تحول آفرین – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخشش، حمایت های توسعه گرانه،قابلیت یادگیری سازمانی .

نویسندگان: ئاسو اسماعیل پور، حسن جنبک، یوسف رسول پور

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

نوشته های مشابه

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی چکیده: از آنجا که این عدالت عاملی مهم و حیاتی در سازمان می باشد و نبود آن آثار…

کیفیت زندگی کاری

تاثیر کیفیت زندگی کاری بر نشاط سازمانی چکیده: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر نشاط سازمانی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *