اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

۱- ارزیابی پتانسیل گردشگری روستایی: آنالیز swot در دهستان های شهرستان ؟؟؟

۲- ارزیابی توسعه اکوتوریسم در استان ??? با مدل استراتژیک swot

۳- ارزیابی عوامل راهبردی مؤثر بر گسترش صنعت اکوتوریسم در ??? با استفاده از روش swot

۴- ارزیابی قابلیت های توریستی ??? با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از مدل استراتژی swot و شاخص اقلیم گردشگری

۵- بررسی تاثیر نقش گردشگری در توسعه پایدار شهر ؟؟؟ با استفاده از تکنیک تحلیلی swot

۶- شناسایی و اولویت بندی راهبردهای تاثیر گذار درتوسعه توریسم شهر ؟؟؟ با استفاده از ماتریس swot

۷- بررسی نقش رویکرد مدیریت فرایندهای کسب و کار در پیاده سازی موفق استراتژی ها

۸- تاثیر استراتژیک مدیران ارشد در اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

۹- بررسی تاثیر بازارگرایی و مزیت های رقابتی استراتژیک بر عملکرد شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

۱۰- بررسی و تعیین میزان اهمیت عوامل کلیدی در تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای کارافرین

۱۱- بررسی رابطه بین اینده پژوهش و اینده نگاری نقش آنها در مدیریت استراتژیک

۱۲- سنجش عملکرد اثر بخش در بانکهای ایرانی با نگاه استراتژیک و رویکرد مدل امتیازات متوازن

۱۳- عوامل موثر بر اهمیت نسبی خلاقیت استراتژی بازاریابی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی

۱۴- برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی

۱۵- تبیین مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه زمین گردشگری براساس مدل swot مطالعه موردی: ؟؟؟

۱۶- تحلیل راهبردهای توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه و تحلیل استراتژیک سوات مطالعه موردی: ؟؟؟

۱۷- شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری شهرستان ؟؟؟ با بهره گیری از رویکرد راهبردی

۱۸- تحلیل مشکلات مدیریت منابع انسانی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

۱۹- تعیین عوامل کلیدی موفقیت در شراکت های استراتژیک بین المللی

۲۰- نارضایتی های گردشگران بین المللی بازدید کننده از تخت جمشید

 

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی – کالج مدیریت

 

۲۱- اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دیدگاه گردشگران

۲۲- شناسایی الگوی مناسب برای بازاریابی گردشگری ورزشی

۲۳- بررسی برنامه ریزی ها و سیاستهای توریسم جمهوری اسلامی ایران

۲۴- اولویت‌ بندی عوامل رضایتمندی گردشگران از خدمات دفاتر مسافرتی شهر تهران

۲۵- اولویت ‌بندی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مقصد

۲۶- انگاره مردم ایروان از ایران به عنوان مقصد گردشگری

۲۷- رابطه عوامل فرهنگی با جذب گردشگران پزشکی ایران

۲۸- اولویت ‌بندی عوامل بازدارنده مشارکت شهروندان تهرانی در گردشگری کوتاه‌مدت حومه

۲۹- رفتار جستجوی اطلاعات گردشگران در فرایند برنامه ریزی در مرحله قبل از سفر

۳۰- عوامل جذب توریست منطقه ای و توریست بین الملل بین کشورهای عضو اکو

۳۱- مطالعه تطبیقی انگیزه های سفر در گردشگران درون حوزه های مسیحی و مسلمان

۳۲- عوامل موثر بر افزایش زضایت مسافران از خدمات ترمینال پروازهای خارجی مهرآباد

۳۳- عوامل عمده موثر بر افزایش سطح وفاداری مشتریان ایرانی هتلهای ۵ ستاره تهران

۳۴- سنجش رضایت مسافران خروجی در خط هواپیمایی آسمان

۳۵- سنجش تطبیقی دیدگاه گردشگران و کارشناسان دفاتر خدمات مسافرتی در مورد اثرگذاری رسانه های تبلیغی

۳۶- ارت‍ب‍اط ع‍وام‍ل‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و رف‍ت‍ار خ‍ری‍د ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ در ای‍ران‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ در م‍ق‍ص‍داص‍ف‍ه‍ان‌ ).

۳۷- راب‍طه‌ اب‍ع‍اد ارزش‌ وی‍ژه‌ م‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی ‌از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ داخ‍ل‍ی‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ).

۳۸- ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ل‍ی‍ط ف‍روش‍ی‌ م‍وزه‌ ه‍ا ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ )

۳۹- اع‍ت‍م‍اد رض‍ای‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر وف‍اداری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ب‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ص‍ن‍ع‍ت‌ ه‍ت‍ل‍داری‌.

۴۰- ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ظرف‍ی‍ت‌ ت‍ح‍م‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و واک‍ن‍ش‌ رف‍ت‍اری‌ دی‍دارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ازدح‍ام‌ در آب‍ش‍ار م‍ارگ‍ون‌

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی ۱- بررسی استراتژی های ورود به…

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت MBA

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت MBA ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت MBA ۱- تدوین استراتژی بهینه با استفاده…