مقاله مدیریت

اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر امیدواری و مسئولیت پذیری در دانشجویان غیرشاغل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امیدیه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه چکیده: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی معنا درمانی گروهی بر افزایش سطح امیدواری و مسئولیت پذیری دانشجویان غیر شاغل… ادامه مقاله »