اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مدیریت / توسط

شاخص های مدیریت راهبردی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

شاخص های مدیریت راهبردی ، در این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل، حیطه ی برنامـه ریـزی، انعطاف پذیری، افق زمانی و نگرش های کنترلـی هـستند کـه براسـاس اثرگـذاری بـر رفتـار کارآفرینانه انتخاب شده اند. در ادامه، در مورد هر یک از این شاخص ها بحث شده و سپس متناسب با نوع رابطه با کارآفرینی، فرضیه های تحقیق مطرح شده است:

تجزیه و تحلیل- شاخص های مدیریت راهبردی

تجزیه و تحلیل به یادگیری درباره ی رویدادها و رونـدهای محیطـی سـازمان اشـاره دارد و بیشتر یک فعالیت مدیریتی محسوب می شود. تجزیـه و تحلیـل، اطلاعـات لازم دربـاره ی رویدادهای مربوط به محیط خـارجی را تـامین کـرده و نبـود اطمینـان را کـاهش مـی دهد). همچنـین تحلیـل، بـه خطرپـذیری و رفتـار بـیش فعـال شـرکت کمک می کند؛ زیـرا شـرکت بـا تجزیـه و تحلیـل کـافی، بـا اطمینـان بـیش تـری نـسبت بـه سرمایه گذاری اقدام کرده و ادراک اینگونه ی شرکت از خطر سرمایه گذاری کم می کنـد. به علت این کمک های تحلیل، تجزیه و تحلیل اطلاعات محیطی، شامن و سیگر چهـار حـوزه ی کلیـدی را بـرای اقـدام هـای مـدیریت راهبـردی در شرکت های کارآفرین مشخص کرده اند که یکی از مهم ترین آنها تجزیـه و تحلیـل اسـت.

به طور خلاصه، فرضیه ی زیر را برای نقش این قابلیت راهبردی در کـارآفرینی پیـشنهاد می دهیم:

  1. بین تجزیه و تحلیل محیطی ودرجه ی کارآفرینی شرکتی رابطه ی مثبت وجود دارد.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری به قابلیت  برنامه ی راهبردی شـرکت بـرای ایجـاد تغییر هـایی متناسـب بـا فرصت ها / تهدیدهای محیطی اشاره دارد؛ به نحوی که شرکت ها در محیط هـای پیچیـده، بـا استقرار نظام های برنامه ریزی منعطف، عملکرد خود را بهینه می کنند.

نظام برنامه ریزی منعطف به شرکت های کارآفرین اجازه می دهد به سرعت برنامه های راهبردی خود را برای بهره گیری از فرصت ها تعدیل کرده و به نحـو اثربخـشی، خـود را بـا تغییرهـای محـیط بیرونـی سـازگار کننـد. شـواهد تجربـی نیـز نقـش انعطـاف پـذیری را در کارآفرینی تایید می کنند. برای مثال، نتایج یک مطالعـه روی ۳۰ شـرکت کـار آفرین نـشان می دهد که این شرکت ها در فرایندهای برنامه ریزی خیلی منعطف ترهستند.

از سوی دیگر، جلینک و شون هوون (۱۹۹۰) بینش های قابـل تـوجهی را در مورد برنامه های راهبردی در صنایع با فناوری پیشرفته مطرح کرده اند. آنها دریافتنـد که در این صنایع به رغم اینکه از یک برنامه ریزی راهبردی رسمی پیروی می کنند، امـا بـه تناسب محیطی که هر یک از بخش های شرکت با آن مواجـه اسـت، سـازوکارهایی بـرای برخورد منعطف با محیط های متلاطم در نظر گرفتـه شـده و حتـی کارکنـانی در ایـن گونـه محیط ها به کار گرفتـه مـی شـوند کـه از خلاقیـت بـالاتری برخـوردار باشـند.

۲٫ بین انعطاف پذیری راهبردی ودرجه ی کارآفرینی شرکتی رابطه ی مثبت وجود دارد.

افق برنامه ریزی- شاخص های مدیریت راهبردی

 افــق زمــانی برنامــه ریــزی یــک شــرکت بــه طــول دورهی زمــانی اشــاره دارد کــه تصمیم گیرندگان در برنامه ریزی خـود در نظـر مـی گیرنـد.(یک افق زمانی) کوتاه تر از میانگین (کمتر از پنج سال) می تواند بـرای شـرکت هـای کارآفرین بهینه باشد. این شرکت ها به طور معمول در محیط های متلاطمی رقابت مـی کننـد که  چرخه ی عمر خدمت ها و محصولات آنها کوتاه است. تحقیق هـای شـامن و همکـاران نشان می دهد شرکت های کارآفرین به طور عمده از رویکرد برنامه ریزی کوتـاه مـدت بهـره مـی گیرنـد.

 

شاخص های مدیریت راهبردی

شاخص های مدیریت راهبردی – کالج مدیریت

 

۳٫ بین افق زمانی برنامه ریزی راهبردی و درجه ی کارآفرینی یک شرکت رابطه ی منفی وجود دارد.

 حیطه ی برنامه ریزی

 واژه ی حیطه ی برنامه ریزی به میـزان مـشارکت کارکنـان در فعالیـت هـای برنامـه ریـزی راهبردی شرکت اشاره دارد. به چند دلیل، گـسترده بـودن حیطـه ی برنامـه ریـزی مـی توانـد کـارآفرینی را آسـان کنـد. نخـست ایـنکـه مـشارکت بـالای کارکنـان در برنامـه ریـزی، نزدیکترین افراد به مشتریان را در فرایند برنامه ریزی درگیر می کند که این امر می تواند به تشخیص فرصت ها کمک کند. افزون بر این،  حیطه ی وسیع برنامه ریزی به مـشارکت فعـال مدیران عملیاتی و میانی در فرایند برنامه ریزی مشروعیت مـی بخـشد؛ ایـنگونـه، ایـده هـای خوب این مدیران، نادیده گرفته نمی شود. دلیل دیگر اینکـه، حیطـه ی وسـیع برنامـه ریـزی تنوع نقطه نظرها را در تدوین برنامه ی راهبردی افزایش می دهد. شـواهد تجربـی نیـز نقـش مشارکت را در کارآفرینی تایید می کند. برای مثال، نتایج یک مطالعه بیانگر این است کـه فرایند تصمیم گیری راهبردی در سازمان های کـارآفرین، مـشارکتی و وابـسته بـه کارکنـان متخصص است.

۴٫ بین حیطه ی برنامه ریزی وسیع و درجه ی کـارآفرینی شـرکتی رابطـه ی مثبـت وجـود دارد.

 کنترل

شاخص های مدیریت راهبردی ، هدف نظام های کنترلی، اطمینان از دست یابی شرکت به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت از پیش تعیین شده است. کنترل های راهبردی و کنترل های مالی دو شکل اصلی کنترل بوده و هر دو به کارآفرینی مربوط هستند. کنترل های مالی بیشتر بـر معیارهـای مـالی هـم چـون سود، نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام و نرخ فروش تمرکز دارد. در مقابل، کنتـرل هـای راهبردی بر دستیابی به راهبردها و اهداف شرکت تاکید می کند. از آنجا که کنترل های راهبردی و مالی تناقضی با یکدیگر ندارند و دو سر یک طیف محسوب نمـی شـوند، هـر یـک از آن هـا را در قالـب دو فرضـیه ی فرعـی جداگانـه مطـرح می کنیم. به نظر می رسد کنترل های راهبردی بـر درجـه ی کـارآفرینی اثرگـذار اسـت، زیـرا اینگونه کنترل ها خلاقیت را تشویق می کنند و فرصت لازم را با نوآوری فـراهم مـی کننـد. همانگونه که هوزر و همکاران بیان می کنند شرکت های کارآفرین، نیاز به سـازوکارهایی دارند کـه بـه کارکنانـشان بـرای کـشف فرصـت هـا انگیـزه دهـد.

 ۵٫الف. بین کنترل های راهبردی و درجه ی کارآفرینی شـرکتی رابطـه ی مثبـت وجـود دارد.

 کنترل های مالی، مشخص و بدون ابهام هستند و انضباط زیـادی در فراینـدهای کنترلـی آنها وجود دارد. این ویژگی ها بیشتر برای سازمانهای محافظه کار مفید است که نیاز بـه خلاقیـت و نـوآوری در آنهـا هـمچـون شـرکت هـای کـارآفرین شـدید نیـست.

 ۵٫ب. بین کنترل های مالی و درجه ی کارآفرینی شرکتی رابطه ی منفی وجود دارد.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

کارآفرینی اجتماعی سازمان

کارآفرینی اجتماعی سازمان کارآفرینی اجتماعی سازمان ، برای تبیین کارآفرینی اجتماعی سازمانی که هدف این تحقیق است، نیازمند متغیری هستیم…

نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی چیست؟ نوآوری سازمانی ، سازمانها برای بقاء خود در دنیای متلاطم و متغیر امروز به اندیشه های نو…