/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

روش های پژوهش

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

مقدمه ای بر روش تحقیق

روش های پژوهش ، روش های تحقیق روش های خاصی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها است. توسعه روش های تحقیق شما بخشی جدایی ناپذیر از طرح تحقیق شماست. هنگام برنامه ریزی روش های خود، دو تصمیم اساسی خواهید گرفت.

ابتدا تصمیم بگیرید که چگونه داده ها را جمع آوری کنید. روش های شما بستگی به این دارد که برای پاسخ به سوال تحقیق خود به چه نوع داده ای نیاز دارید:

. کیفی در مقابل کمی: آیا داده های شما به صورت کلمات یا اعداد در می آیند؟
. مقدماتی در مقابل ثانویه: آیا خودتان داده های اصلی را جمع آوری می کنید یا از داده هایی که قبلاً توسط شخص دیگری جمع آوری شده استفاده می کنید؟
. توصیفی در مقابل آزمایشی: آیا اندازه چیزی را همانطور که هست اندازه گیری می کنید یا آزمایشی انجام می دهید؟

دوم، تصمیم بگیرید که چگونه داده ها را تجزیه و تحلیل کنید.

. برای داده های کمی، می توانید از روش های تجزیه و تحلیل آماری برای آزمایش روابط بین متغیرها استفاده کنید.
. برای داده های کیفی، می توانید از روش هایی مانند تحلیل موضوعی برای تفسیر الگوها و معانی داده ها استفاده کنید.

 

روش های جمع آوری داده ها -روش های پژوهش

داده ها اطلاعاتی است که شما برای پاسخ دادن به سوال تحقیق خود جمع آوری می کنید. نوع داده مورد نیاز شما به اهداف تحقیق شما بستگی دارد.

داده های کیفی در مقابل داده های کمی

انتخاب شما برای جمع آوری داده های کیفی یا کمی به نوع دانش شما برای توسعه بستگی دارد.

برای سوالات در مورد ایده ها، تجربیات و معانی یا مطالعه چیزی که به صورت عددی قابل توصیف نیست، داده های کیفی را جمع آوری کنید.

اگر می خواهید درک مکانیکی بیشتری از یک موضوع داشته باشید، یا تحقیقات شما شامل آزمایش فرضیه است، داده های کمی را جمع آوری کنید.

همچنین می توانید از روش های ترکیبی استفاده کنید، جایی که از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده می کنید.

داده های اولیه در مقابل داده های ثانویه

داده های اولیه هر اطلاعات اصلی است که شما برای پاسخ دادن به سوال تحقیق خود جمع می کنید (به عنوان مثال از طریق نظرسنجی ها، مشاهدات و آزمایش ها). داده های ثانویه اطلاعاتی است که قبلاً توسط سایر محققان جمع آوری شده است (به عنوان مثال در یک سرشماری دولتی یا مطالعات علمی قبلی).

اگر در حال جستجو برای یک سوال تحقیق جدید هستید، احتمالاً باید داده های اولیه را جمع آوری کنید. اما اگر می خواهید دانش موجود را سنتز کنید، روندهای تاریخی را تجزیه و تحلیل کنید یا الگوها را در مقیاس بزرگ شناسایی کنید، داده های ثانویه می توانند گزینه بهتری باشند.

داده های توصیفی و تجربی

در تحقیق توصیفی، شما بدون مداخله در مورد موضوع مطالعه خود داده جمع آوری می کنید. اعتبار تحقیق شما به روش نمونه گیری شما بستگی دارد.

در تحقیقات تجربی، شما به طور سیستماتیک در یک فرآیند مداخله می کنید و نتیجه را اندازه گیری می کنید. اعتبار تحقیق شما به طرح آزمایشی شما بستگی دارد.

برای انجام آزمایش، باید بتوانید متغیر مستقل خود را تغییر دهید، متغیر وابسته خود را دقیقاً اندازه بگیرید و متغیرهای مخدوش کننده را کنترل کنید. اگر از نظر عملی و اخلاقی امکان پذیر باشد، این روش بهترین گزینه برای پاسخگویی به سوالات مربوط به علت و معلول است.

روش های پژوهش

روش های پژوهش – کالج مدیریت

روش های تجزیه و تحلیل داده ها -روش های پژوهش

روش های تجزیه و تحلیل داده شما به نوع داده ای که جمع آوری می کنید و نحوه آماده سازی آن برای تجزیه و تحلیل بستگی دارد.

داده ها اغلب می توانند از نظر کمی و کیفی تجزیه و تحلیل شوند. به عنوان مثال، می توان پاسخ های نظرسنجی را با مطالعه معنای پاسخ ها یا کمی با مطالعه فرکانس پاسخ ها، از نظر کیفی تحلیل کرد.

روش های تجزیه و تحلیل کیفی

برای درک کلمات، ایده ها و تجربیات از تحلیل کیفی استفاده می شود. می توانید از آن برای تفسیر داده های جمع آوری شده استفاده کنید:

< از سوالات بازبینی و مصاحبه، بازبینی ادبیات، مطالعات موردی و سایر منابع که به جای استفاده از اعداد از متن استفاده می کنند.
< با استفاده از روش های نمونه گیری غیر احتمال.
تجزیه و تحلیل کیفی کاملاً انعطاف پذیر است و به قضاوت محقق متکی است، بنابراین شما باید در انتخاب ها و فرضیات خود دقت کنید.

روش های تجزیه و تحلیل کمی

روش های پژوهش ، تجزیه و تحلیل کمی از اعداد و آمار برای درک فرکانس ها ، میانگین ها و همبستگی ها (در مطالعات توصیفی) یا روابط علت و معلولی (در آزمایش ها) استفاده می کند.

برای تفسیر داده های جمع آوری شده می توانید از تجزیه و تحلیل کمی استفاده کنید:

< در طی یک آزمایش.
< با استفاده از روش های نمونه گیری احتمال.
از آنجا که داده ها به روش آماری معتبر جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شوند، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی می تواند به راحتی استاندارد شده و بین محققان به اشتراک گذاشته شود.

نوشته های مشابه

آمار و پارامترها

پارامتر در مقابل آمار: تفاوت چیست؟ آمار و پارامترها ، پارامتر عددی است که کل جمعیت را توصیف می کند…

متغیر میانجی

متغیرهای میانجی و ناظر متغیر میانجی ، (یا واسطه) فرایندی را توضیح می دهد که از طریق آن دو متغیر…