اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

قابلیت اطمینان

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

انواع قابلیت اطمینان و نحوه اندازه گیری آن ها

قابلیت اطمینان ، وقتی تحقیقات کمی انجام می دهید، باید این قابلیت و اعتبار روش تحقیق و ابزار اندازه گیری خود را در نظر بگیرید.

این قابلیت به شما می گوید که چگونه یک روش به طور مداوم چیزی را اندازه گیری می کند. وقتی روش مشابه را در همان شرایط اعمال می کنید، باید نتایج یکسانی بدست آورید. در غیر این صورت، روش اندازه گیری ممکن است غیر قابل اعتماد باشد.

 

انواع قابلیت اطمینان

چهار نوع اصلی وجود دارد. هر یک را می توان با مقایسه مجموعه های مختلف نتایج تولید شده با همان روش تخمین زد.

قابلیت اطمینان مجدد آزمایش

قابلیت اطمینان دوباره آزمون مجدد وقتی نتایج مشابهی را تکرار می کنید که آزمایش مشابهی را در یک زمان دیگر انجام دهید، اندازه گیری می شود. شما هنگام اندازه گیری چیزی که انتظار دارید در نمونه شما ثابت بماند، از آن استفاده می کنید.

آزمون کوری رنگ برای متقاضیان خلبانی کارآموز باید از قابلیت اطمینان مجدد آزمون مجدد برخوردار باشد، زیرا کوررنگی ویژگی است که با گذشت زمان تغییر نمی کند.

چرا مهم است

فاکتورهای زیادی می توانند نتایج شما را در مقاطع زمانی مختلف تحت تأثیر قرار دهند: به عنوان مثال، پاسخ دهندگان ممکن است خلق و خوی متفاوتی را تجربه کنند یا شرایط بیرونی بر توانایی آن ها برای پاسخگویی دقیق تأثیر بگذارد.

برای ارزیابی میزان مقاومت یک روش در برابر عوامل در طول زمان، می توان از این قابلیت آزمون مجدد استفاده کرد. هرچه اختلاف بین این دو مجموعه از نتایج کمتر باشد، قابلیت اطمینان مجدد آزمون نیز بیشتر است.

نحوه اندازه گیری آن

برای اندازه گیری این قابلیت آزمون مجدد، شما در دو مقطع زمانی مختلف، آزمون مشابهی را در همان گروه انجام می دهید. سپس همبستگی بین دو مجموعه نتیجه را محاسبه می کنید.

نمونه قابلیت اطمینان مجدد-آزمایش
شما یک پرسشنامه برای اندازه گیری ضریب هوشی گروهی از شرکت کنندگان ابداع کرده اید (خاصیتی که بعید به نظر می رسد به مرور تغییر کند). شما آزمون را با فاصله دو ماه از همان گروه انجام می دهید، اما نتایج به طور قابل توجهی متفاوت است، بنابراین آزمون قابلیت اطمینان مجدد پرسشنامه ضریب هوشی پایین است.

بهبود قابلیت اطمینان مجدد آزمون

. هنگام طراحی تست ها یا پرسشنامه ها، سعی کنید سوالات، اظهارات و وظایف را به گونه ای تنظیم کنید که تحت تأثیر خلق و خو و تمرکز شرکت کنندگان قرار نگیرد.
. هنگام برنامه ریزی روش های خود برای جمع آوری داده ها، سعی کنید تأثیر عوامل خارجی را به حداقل برسانید و اطمینان حاصل کنید که همه نمونه ها تحت همان شرایط آزمایش شده اند.
. به یاد داشته باشید که انتظار می رود با گذشت زمان تغییراتی در شرکت کنندگان رخ دهد و اینها را در نظر بگیرید.

 

قابلیت اطمینان داخلی

قابلیت اطمینان Interrater (همچنین قابلیت اطمینان interobserver نیز نامیده می شود) میزان توافق بین افراد مختلف را مشاهده یا ارزیابی می کند. وقتی داده ها توسط محققانی که رتبه بندی، نمره یا دسته بندی را به یک یا چند متغیر اختصاص می دهند، از آن استفاده می کنید.

در یک مطالعه مشاهده ای که تیمی از محققان داده های مربوط به رفتار کلاس را جمع آوری می کنند، قابلیت اطمینان بینابینی مهم است: همه محققان باید در مورد چگونگی دسته بندی یا درجه بندی انواع رفتارها توافق کنند.

چرا مهم است

مردم ذهنی هستند، بنابراین برداشت ناظران مختلف از موقعیت ها و پدیده ها به طور طبیعی متفاوت است. تحقیقات قابل اعتماد به منظور به حداقل رساندن ذهنیت تا حد ممکن است به طوری که یک محقق متفاوت می تواند همان نتایج را تکرار کند.

هنگام طراحی مقیاس و معیارهای جمع آوری داده ها، اطمینان حاصل کنید که افراد مختلف به طور مداوم و با کمترین تعصب، یک متغیر را ارزیابی می کنند. این امر به ویژه هنگامی اهمیت دارد که چندین محقق درگیر جمع آوری یا تجزیه و تحلیل داده ها باشند.

نحوه اندازه گیری آن

برای اندازه گیری قابلیت اطمینان اینترنت، محققان مختلف اندازه گیری یا مشاهده یکسانی را در یک نمونه انجام می دهند. سپس شما همبستگی بین مجموعه نتایج مختلف آن ها را محاسبه می کنید. اگر همه محققان رتبه های مشابهی داشته باشند، این آزمون از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.

بهبود قابلیت اطمینان داخلی

. متغیرهای خود و روش هایی که برای اندازه گیری آن ها استفاده می شود را به روشنی تعریف کنید.
. معیارهای دقیق و عینی برای نحوه رتبه بندی، شمارش یا طبقه بندی متغیرها ایجاد کنید.
. اگر چندین پژوهشگر درگیر هستند، اطمینان حاصل کنید که همه آن ها اطلاعات و آموزش دقیقاً یکسانی دارند.

 

قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان – کالج مدیریت

 

قابلیت اطمینان به صورت موازی

قابلیت اطمینان فرم های موازی همبستگی بین دو نسخه معادل یک آزمون را اندازه گیری می کند. هنگامی که دو ابزار مختلف ارزیابی یا مجموعه ای از سوالات برای اندازه گیری یک چیز طراحی شده اید، از آن استفاده می کنید.

چرا مهم است

اگر می خواهید از چندین نسخه مختلف یک آزمون استفاده کنید (به عنوان مثال، برای جلوگیری از تکرار پاسخ های مشابه از حافظه توسط پاسخ دهندگان)، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که همه مجموعه سوالات یا اندازه گیری ها نتایج قابل اطمینان دارند.

نحوه اندازه گیری آن

متداول ترین روش برای سنجش این قابلیت فرم های موازی، تولید مجموعه بزرگی از سوال ها برای ارزیابی همان چیز است، سپس این موارد را به طور تصادفی به دو مجموعه سوال تقسیم می کنیم.

همان گروه از پاسخ دهندگان به هر دو مجموعه پاسخ می دهند، و شما همبستگی بین نتایج را محاسبه می کنید. همبستگی زیاد بین این دو نشانگر قابلیت اطمینان بالای اشکال موازی است.

بهبود قابلیت اطمینان فرم های موازی

. اطمینان حاصل کنید که همه سوالات یا موارد آزمایشی بر اساس یک نظریه هستند و برای اندازه گیری یک چیز فرموله شده اند.

 

ثبات داخلی

سازگاری درونی، همبستگی بین چند مورد را در آزمون ارزیابی می کند که هدف آن اندازه گیری سازه مشابه است.

شما می توانید سازگاری داخلی را بدون تکرار آزمون یا درگیر کردن سایر محققان محاسبه کنید، بنابراین وقتی فقط یک مجموعه داده دارید، روش خوبی برای ارزیابی قابلیت اطمینان است.

چرا مهم است

وقتی مجموعه ای از سوال ها یا رتبه بندی ها را طراحی می کنید که در یک امتیاز کلی ترکیب می شوند، باید مطمئن شوید که همه موارد واقعاً همان چیز را منعکس می کنند. اگر پاسخ به موارد مختلف با یکدیگر مغایرت داشته باشد، آزمون غیر قابل اعتماد است.

نحوه اندازه گیری آن

برای اندازه گیری سازگاری داخلی از دو روش معمول استفاده می شود.

میانگین همبستگی بین آیتم ها: برای مجموعه ای از اقدامات طراحی شده برای ارزیابی سازه مشابه، شما همبستگی بین نتایج همه جفت های احتمالی اقلام را محاسبه می کنید و سپس میانگین را محاسبه می کنید.

قابلیت اطمینان تقسیم به نصف: شما مجموعه ای از اقدامات را به طور تصادفی به دو مجموعه تقسیم می کنید. پس از آزمایش کل مجموعه بر روی پاسخ دهندگان، شما همبستگی بین دو مجموعه پاسخ را محاسبه می کنید.

بهبود سازگاری داخلی

هنگام طرح سوال یا معیارها مراقب باشید: مواردی که منعکس کننده همان مفهوم هستند باید بر اساس همان نظریه بنا شده و به دقت فرموله شوند.

کدام یک از قابلیت اطمینان برای تحقیق من اعمال می شود؟

در نظر گرفتن قابلیت اطمینان هنگام برنامه ریزی برای طراحی تحقیق، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن تحقیقات مهم است. نوع پایایی که باید محاسبه کنید به نوع تحقیق و روش شما بستگی دارد.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

اعتبار

چهار نوع اعتبار اعتبار ، برای ارزیابی اعتبار معیار، شما همبستگی بین نتایج اندازه گیری خود و نتایج اندازه گیری…

مطالعه تجربی

راهنمای طراحی آزمایشی -مطالعه تجربی مطالعه تجربی ، آزمایش نوعی روش تحقیق است که در آن شما یک یا چند…