/ در پایان نامه / توسط

تحقیقات کمی

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

تحقیقات کمی ، تحقیق کمی فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های عددی است. می توان از این روش برای یافتن الگوها و میانگین ها، پیش بینی ها، آزمایش روابط علی و تعمیم نتایج به جمعیت های بیشتر استفاده کرد.

تحقیقات کمی برعکس تحقیقات کیفی است، که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی (به عنوان مثال متن، فیلم یا صدا) است.

تحقیقات کمی به طور گسترده ای در علوم طبیعی و اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد: زیست شناسی، شیمی، روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، بازاریابی و غیره.

تحقیقات کمی چیست؟

روش کمی، چارچوب تحقیق غالب در علوم اجتماعی است. این به مجموعه ای از استراتژی ها، تکنیک ها و فرضیات استفاده می شود که برای مطالعه فرایندهای روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی از طریق کاوش در الگوهای عددی استفاده می شود. تحقیقات کمی طیف وسیعی از داده های عددی را جمع آوری می کند. برخی از داده های عددی ذاتاً کمی است (به عنوان مثال درآمد شخصی)، در حالی که در موارد دیگر ساختار عددی تحمیل می شود (به عنوان مثال “در مقیاس ۱ تا ۱۰، هفته گذشته چقدر احساس افسردگی کردید؟”). مجموعه اطلاعات کمی به محققان اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل آماری ساده تا بسیار پیچیده ای را انجام دهند که داده ها را جمع می کند (به عنوان مثال میانگین ها، درصد ها)، روابط بین داده ها را نشان می دهد (به عنوان مثال: “دانش آموزان با میانگین نمره پایین تر در مقیاس افسردگی نمره کمتری دارند”) یا داده های جمع شده را مقایسه کنید (به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از اسپانیا بیشتر است). تحقیقات کمی شامل روش هایی مانند پرسشنامه، مشاهدات ساختاری یا آزمایشاتی است و در مقابل تحقیقات کیفی قرار دارد. تحقیقات کیفی شامل جمع آوری و تحلیل روایت ها و / یا مشاهدات پایان یافته از طریق روش هایی مانند مصاحبه، گروه های متمرکز یا مردم نگاری است.

هدف از تحقیق کمی چیست؟

هدف از تحقیقات کمی تولید دانش و ایجاد درک در مورد جهان اجتماعی است. تحقیقات کمی توسط دانشمندان علوم اجتماعی، از جمله محققان ارتباطات، برای مشاهده پدیده ها یا وقایع موثر بر افراد استفاده می شود. دانشمندان علوم اجتماعی به مطالعه افراد می پردازند. تحقیقات کمی راهی برای یادگیری در مورد گروه خاصی از مردم است که به عنوان یک جامعه نمونه شناخته می شود. با استفاده از پرسش علمی، تحقیقات کمی به داده هایی متکی است که برای بررسی سوالات مربوط به جمعیت نمونه مشاهده یا اندازه گیری می شوند.

روش های تحقیق کمی

برای تحقیق توصیفی، همبستگی یا تجربی می توانید از روش های تحقیق کمی استفاده کنید.

. در تحقیق توصیفی، شما به سادگی خلاصه ای از متغیرهای مطالعه خود را جستجو می کنید.

. در تحقیقات همبستگی، شما روابط بین متغیرهای مطالعه خود را بررسی می کنید.

. در تحقیقات تجربی، شما به طور سیستماتیک بررسی می کنید که آیا بین متغیرها رابطه علت و معلولی وجود دارد یا خیر.

از تحقیقات همبستگی و تجربی می توان برای آزمایش رسمی فرضیه ها یا پیش بینی ها با استفاده از آمار استفاده کرد. نتایج ممکن است بر اساس روش نمونه گیری استفاده شده به جمعیت وسیع تری تعمیم داده شود.

برای جمع آوری داده های کمی، شما اغلب باید از تعاریف عملیاتی استفاده کنید که مفاهیم انتزاعی (به عنوان مثال، خلق و خوی) را به اقدامات قابل مشاهده و قابل اندازه گیری تبدیل می کند (به عنوان مثال، رتبه بندی خود از احساسات و سطح انرژی).

 

تحقیقات کمی

تحقیقات کمی – کالج مدیریت

ویژگی های تحقیق کمی

برخی از ویژگی های متمایز تحقیقات کمی عبارتند از:

ابزارهای ساخت یافته: از ابزارهای ساختاری مانند نظر سنجی، نظرسنجی یا پرسشنامه برای جمع آوری داده های کمی استفاده می شود. استفاده از چنین روش های ساختاری به جمع آوری اطلاعات عمیق و عملی از پاسخ دهندگان نظرسنجی کمک می کند.

اندازه نمونه: تحقیقات کمی در مورد نمونه قابل توجهی انجام می شود که نشان دهنده بازار هدف است. در هنگام استخراج نمونه برای تقویت اهداف تحقیق، باید از روش های نمونه گیری مناسب استفاده شود

سوالات بسته: سوالات بسته برای اهداف تحقیق ایجاد می شوند. این سوالات به جمع آوری داده های کمی کمک می کند و از این رو به طور گسترده در تحقیقات کمی استفاده می شود.

مطالعات قبلی: عوامل مختلف مربوط به موضوع تحقیق قبل از جمع آوری بازخورد از پاسخ دهندگان بررسی می شود.

داده های کمی: معمولاً داده های کمی با جداول، نمودارها، نمودارها یا هر شکل غیر عددی دیگری نشان داده می شوند. این امر درک داده های جمع آوری شده و همچنین اثبات اعتبار تحقیقات بازار را آسان می کند.

تعمیم نتایج: نتایج این روش تحقیق را می توان به کل مردم تعمیم داد تا اقدامات مناسب برای بهبود را انجام دهد.

تجزیه و تحلیل تحقیق کمی

پس از جمع آوری داده ها، ممکن است لازم باشد قبل از تجزیه و تحلیل، آن ها را پردازش کنید. به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد داده های نظر سنجی و آزمون از کلمات به اعداد تبدیل شوند. سپس، می توانید از تحلیل آماری برای پاسخگویی به سوالات تحقیق خود استفاده کنید.

آمار توصیفی خلاصه ای از داده های شما را ارائه می دهد و شامل معیارهای میانگین و تنوع است. همچنین می توانید از نمودارها، نمودارهای پراکندگی و جداول فرکانس برای تجسم داده های خود و بررسی روندها یا موارد پر مصرف استفاده کنید.

با استفاده از آمار استنباطی، می توانید بر اساس داده های خود پیش بینی یا تعمیم دهید. می توانید فرضیه خود را آزمایش کنید یا از داده های نمونه خود برای تخمین پارامتر جمعیت استفاده کنید.

مزایای تحقیقات کمی

تحقیقات کمی مزایای بسیاری دارد. برخی از عمده ترین مزایای استفاده محققان از این روش در تحقیقات بازار عبارتند از:

جمع آوری داده های قابل اعتماد و دقیق: همانطور که داده ها به صورت تعداد جمع آوری، تحلیل و ارائه می شوند، نتایج بدست آمده بسیار قابل اعتماد خواهد بود. اعداد دروغ نمی گویند. آن ها تصویری صادقانه از تحقیقات انجام شده را بدون اختلاف ارائه می دهند و همچنین بسیار دقیق هستند. در شرایطی که یک محقق تعارض را پیش بینی می کند، تحقیقات کمی انجام می شود.

جمع آوری سریع داده ها: یک تحقیق کمی با گروهی از پاسخ دهندگان که نمایانگر یک جمعیت هستند، انجام می شود. یک نظرسنجی یا هر روش تحقیق کمی دیگر که روی این پاسخ دهندگان اعمال می شود و درگیر شدن آمار، انجام و تجزیه و تحلیل نتایج کاملاً ساده و زمان بر است.

دامنه وسیع تری از تجزیه و تحلیل داده ها: با توجه به آمار، این روش تحقیق دامنه گسترده ای از جمع آوری داده ها را فراهم می کند.

حذف تعصب: این روش تحقیق هیچ جایی برای نظرات شخصی یا تعصب نتایج ارائه نمی دهد. نتایج بدست آمده عددی است و بنابراین در اکثر موارد منصفانه است.

نمونه های تحقیق کمی

چند نمونه از تحقیقات کمی عبارتند از:

اگر هر سازمانی بخواهد نظرسنجی رضایت مشتری (CSAT) را انجام دهد، می توان از الگوی بررسی رضایت مشتری استفاده کرد. از طریق این نظرسنجی، یک سازمان می تواند داده ها و معیارهای کمی در مورد حسن نیت برند یا سازمان را در ذهن مشتری براساس پارامترهای مختلف مانند کیفیت محصول، قیمت گذاری، تجربه مشتری و غیره جمع آوری کند. این داده ها را می توان با پرسیدن یک سوال خالص نمره مروج (NPS)، سوالات جدول ماتریس و غیره که داده هایی را به صورت اعدادی ارائه می دهد که قابل تحلیل و کار است.

مثالی دیگر از تحقیقات کمی، سازمانی است که یک رویداد را برگزار می کند و از شرکت کنندگان در آن بازخورد درباره ارزشی که از رویداد می بینند، جمع می کند. با استفاده از یک الگوی بررسی رویداد، سازمان می تواند بازخورد عملیاتی درباره میزان رضایت مشتری در مراحل مختلف رویداد مانند فروش، قبل و بعد از رویداد، احتمال توصیه سازمان به دوستان و همکارانشان، ترجیحات هتل برای وقایع آینده و سوالات دیگر از این دست.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

روش تحقیق ترکیبی

روش تحقیق ترکیبی ، به عنوان نوعی تحقیق در مورد کاربر تعریف می شود که روش های کمی و کیفی…

تحقیقات روایی

تحقیقات روایی ، به یک رشته بسیار محبوب در علوم اجتماعی معاصر تبدیل شده است. این نوید زمینه های جدید…