اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در بازاریابی / توسط

بازاریابی نوین

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

‫بازاریابی نوین ، بازاریابی ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺖ و‬ ‫ﺟﻮی راهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف‪ ،‬ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ‪.

اﻣﺮوزه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪ .‬اداﻣﻪ دادن اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣﺮوز در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﮕﻴﺰ و ﭼﺎﻟﺶآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و راﻳﺎﻧﻪ‪  تحریم های نفتی ایران،‬واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.

بازاریابی نوین چیست؟

بازاریابی نوین به معنای ایجاد نام تجاری خاص و خارق العاده، تبلیغ های مناسب و جذاب، بازاریابی های محتوایی، فروش حرفه ایی، استفاده از فناوری های روز در امر بازاریابی، طراحی منحصر به فرد محصول ها، ارتباط بهتر با مشتریان می باشد. در بازاریابی نوین سرمایه گذاری بسیار مهم است. شما به عنوان مدیر یک شرکت اگر بخواهید به این شیوه از بازاریابی روی آورید نیاز به سرمایه گذاری دارید. معمولا بسیاری از شرکت ها زمانی که می خواهند از بازاریابی نوین پیروی کنند به جذب سرمایه گذار می پردازند به همین علت تهیه یک برنامه بازاریابی منسجم برای جذب سرمایه گذار در این شیوه از بازاریابی ضروری است.

 

بازاریابی نوین

بازاریابی نوین – کالج مدیریت

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮرات‪ :‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺼﻮرات اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در دراز ﻣﺪت ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ وﻫﻤﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﺑﺎزار ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪاری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﺼﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪

 در‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم از ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ذﻫﻦ‪ :‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﮓ اذﻫﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﻴﺸﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ذﻫﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ورود ﻛﺮد و در ﺗﺼﻮر آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی اﻳﺪهای دارد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ را زﻳﺮ و رو ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﺪه ﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺮای‬ ‫اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪهای را ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اذﻫﺎن آنﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻲﻋﻼﻗﮕﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ذﻫﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻬﻮم‪ :‬اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪای در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورد ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎده و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم راه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎده و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺎده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮد‪.‬‬

ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر‪ :‬دو ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ در‬ ‫ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻮﺷﺶ در ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ درآوردن آن ﻛﻠﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را‬ ‫ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ذﻫﻦ ﻣﺮدم را ﭘﺲ از آنﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ داد‪ .‬در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻛﻠﻤﻪ رﻗﻴﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﻗﻴﺐ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻣﻲﭘﺮدازﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ :‬ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﻲ ﺿﻌﻔﻲ ﻫﻢ در ﺧﻮد دارد‪ ،‬ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ رﻗﻴﺐ ﺷﻤﺎره دو ﻓﺮﺻﺖ دارد وﺿﻊ را ﻋﻮض‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت رﻫﺒﺮ را ﺑﻪ ﺿﻌﻔﻲ ﺑﺮای او ﺑﺪل ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و‬ ‫ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ‪ :‬در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ وﻳﮋﮔﻲ‪ ،‬ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ اﺛﺮﮔﺬار دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻲ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‪ .‬از‬ ‫زﻣﺎنﻫﺎی دور در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺟﺎی داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از‬ ‫اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ‬ ‫ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻟﻜﺲ واﮔﻦ‪ ،‬زﺷﺘﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎن درازی ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﻲ ﻛﻪ زﻳﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎدوام و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ‪ :‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ دﻧﻴﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد‪ .‬ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎی‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻳﺠﺎد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ روی ﻣﻲآورد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را رﺻﺪ ﻛﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ‪ :‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺮور ﻣﻲآﻓﺮﻳﻨﺪ و ﻏﺮور ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی دﺷﻤﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬ ‫اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد واﻗﻊﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ را ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬واﻗﻊﺑﻴﻨﻲ در آنﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ آﻧﭽﻪ‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی را ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ در‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮد و آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ‪ :‬ﻣﺪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ آنﻗﺪر ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﻬﺮه‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮد‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪ را ﺑﺎ روﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده‬ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ روی دﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر و‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪ را دارد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را آرام ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ آرام و ﺗﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ روﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪ :‬ﺑﺪون ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻫﻴﭻ اﻳﺪهای ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺪون ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎری از‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ اﻳﺪهﻫﺎی ﻋﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارد‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻓﻪای‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ذﻫﻦ‬ ‫آدﻣﻲ و ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪن در آن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮل ﺧﺮج ﻛﺮد‪ .‬اﻳﺪهﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ارزﺷﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻳﺪهﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

اکوسیستم کسب و کار

اکوسیستم کسب و کار ، شبکه‌ای از سازمان‌ها و بازیگران مختلف است که در راستای ارائه محصولات و خدمات همزمان…

بازاریابی تحلیلی

بازاریابی تحلیلی ، از طریق ارزیابی داده های به دست آمده از فعالیت های بازاریابی از طریق کانال های مختلف…