اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

روش تحقیق میکس متد

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

وانـگهی یکی دیگر‌ از‌ صاحب‌نظران طرح‌های تحقیق آمیخته را به شرح زیر به سه دسته تقسیم می‌کند:

الف.طرح‌های‌ تـحقیق‌ آمیخته بهم تنیده

ب.طرح‌های تحقیق آمیخته تشریحی

ج.طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی

در اینجا به اختصار به‌ شـرح‌ هریک از این دسته‌ها پرداخـته می‌شود.

تاریخچه پژوهش های ترکیبی و آمیخته

پژوهشگران بر این باور بودند که استفاده همزمان از روش ها و نقطه نظرات کمی و کیفی برای پاسخ دادن به سؤال پژوهشی آنها مفید بوده است. در ۶۰ سال اول قرن بیستم پژوهش آمیخته و ترکیبی در کارهای انسان شناسان و به ویژه در حیطه کاری جامعه شناسان دیده میشود. هرچند که واژه روش های ترکیبی تا سالیان زیادی پس از آن ابداع نشد.

از نظر تاریخی و در منابع روش شناسی علوم اجتماعی، به مقاله کمپل و فیسک (۱۹۵۹) به عنوان کاری که روش پژوهش ترکیبی را فرموله کرده است نگاه می شود. در این مقاله، آنها ایده زاویه بندی را مطرح نمودند. بدین معنا که برای شناخت یک پدیده یا ویژگی های آن، بهتر است از بیش از یک روش به منظور افزایش اعتبار و اطمینان نتایج استفاده نمود که با هیچ کدام از روش های کمی و کیفی به تنهایی، قابل انجام نیست. در حقیقت کمپل و فیسک اولین کسانی هستند که به وضوح نشان دادند چگونه میتوان از روش های پژوهش چندگانه برای اهداف اعتباریابی استفاده کرد.

بعدها در ادامه کار، دنزین (۱۹۷۸) نخستین کسی بود که زاویه بندی را به عنوان «ترکیب روشهای مختلف در یک مطالعه بر روی یک پدیده مشابه» تعریف کرد و چهار نوع زاویه بندی را معرفی نمود: ۱. زاویه بندی داده ها (استفاده از چند منبع دادۀ مختلف)؛ ۲٫ زاویه بندی پژوهشگر (استفاده از چند پژوهشگر در یک مطالعه)؛ ۳٫ زاویه بندی نظریه استفاده از چند نظریه یا دیدگاه برای تفسیر نتایج یک مطالعه و ۴. زاویه بندی روش شناسی (استفاده از چند روش مطالعه برای بررسی سؤال پژوهشی). زاویه بندی روش شناسی شامل استفاده از هر دو نوع روش و داده های کمی و کیفی برای مطالعه یک پدیده، در یک مطالعه یا در مطالعات تکمیلی مختلف است.

 مورس (۱۹۹۱) دو نوع زاویه بندی روش شناسی هم زمان و متوالی را پیشنهاد کرد. در روش همزمان، از روش های کمی و کیفی در یک زمان استفاده شده و زمانی به کار می رود که در مرحله جمع آوری داده ها، اثر متقابل بین دو منبع داده وجود دارد. نتایج در مرحله تفسیر داده ها همدیگر را کامل می کند. زاویه بندی متوالی زمانی است که نتایج یک رویکرد (کمی یا کیفی)، برای اجرای رویکرد بعدی ضروری است. اما واژه روش های ترکیبی برای اولین بار توسط جیک (۱۹۷۹) و به عنوان روشی برای جستجوی همگرایی میان روش های کمی و کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی معرفی شد.

مزایای روش تحقیق ترکیبی و آمیخته

مزایای زیادی برای پژوهش های ترکیبی وجود دارد ولی دو مزیت اصلی این رویکرد نسبت به رویکردهای تکروشیه آن است که به نوعی از سؤالات پژوهشی پاسخ می دهد که دیگر روش ها قادر به پاسخ دادن به آنها نیستند. به عنوان مثال، اگر با روش کمی به تنهایی می توان آزمون نظریه انجام داد و با روش کیفی صرف، نظریه پردازی میسر خواهد شد، در این صورت، با روش ترکیبی همزمان می توان هر دو فرآیند طراحی و آزمون نظریه را انجام داد. از سوی دیگر، پژوهش ترکیبی به دلیل آنکه روش های کمی و کیفی، نقاط قوت یکدیگر را تقویت و نقاط ضعف یکدیگر را می پوشانند، قادر به ارائه تفسیر قوی تری خواهد بود.

با ترکیب یافته های کمی و کیفی می توان به یک دید کلی در مورد یافته ها دست یافت که با هیچ یک از روش های کمی یا کیفی به تنهایی امکان پذیر نیست. گذشته از این پژوهش های ترکیبی در شفاف سازی شباهتها و تفاوت های میان جوانب خاص یک پدیده بسیار کمک کننده است. استفاده از هر دو نوع داده به پژوهشگران اجازه میدهد که به طور همزمان، نتایج به دست آمده از نمونه را به جامعه تعمیم دهند و بتوانند درک عمیق تری از پدیده مورد علاقه به دست آورند. همچنین با این رویکرد می توان بر اساس بازخوردهای مشارکت کنندگان، آزمون نظریه را به منظور اصلاح آن انجام داد. میزان استناد به مقالات انجام شده با روش ترکیبی در مقایسه با مقالات سنتی (تک روشی) بیشتر است که می تواند دلیلی بر اهمیت و مقبولیت این رویکرد پژوهشی باشد.

این مقاله را حتما مطالعه کنید: پروپوزال را چگونه بنویسیم

طرح پژوهش ترکیبی نسبی متوالی با وزن برابر

در این طرح، دو فاز کمی و کیفی مطالعه به دنبال یکدیگر انجام می شود (اول مرحله کمی بعد مرحله کیفی یا برعکس). وزن داده های کمی و کیفی مطالعه یکسان در نظر گرفته می شود. یک نمونه برای این طرح مطالعه ویزنر و همکاران (۲۰۰۰) درباره درک زندگی افراد فقیر است که ترکیب یک مطالعه کیفی (اتنوگرافی) با مطالعه کمی انجام شده است. هدف از انجام این مطالعه که دو سال بعد از یک مطالعه کمی انجام شده، درک تجارب مشارکت کنندگان در طی دو سال نخست مطالعه بوده است. ابتدا فاز کمی و سپس کیفی انجام شده و اهمیت داده ها برابر در نظر گرفته شده است.

طرح پژوهش ترکیبی نسبی متوالی با وزن نابرابر

این طرح ترکیبی شامل دو فاز کمی و کیفی است که به دنبال یکدیگر انجام می شود و یکی از فازهای کمی یا کیفی دارای اهمیت بیشتری است. یک نمونه از این طرح مطالعه هایتر (۲۰۰۱) در مورد عوامل مرتبط با فرسودگی در پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به ایدز است. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع و ماهیت فرسودگی شغلی در پرستاران و همچنین بررسی عوامل مرتبط با آن بوده است. ابتدا فاز کمی انجام شده سپس با برخی از پرستاران، مصاحبه صورت گرفته (فاز کیفی)، وزن بیشتر به فاز کمی داده شده و ترکیب در بخش تفسیر نتایج انجام شده است.

طرح پژوهش ترکیبی کامل همزمان با وزن برابر

در این طرح فازهای کمی و کیفی به طور همزمان در یک یا چند مرحله در طول پژوهش با هم ترکیب شده و فاز کمی و کیفی تقریبا دارای وزن یکسان است. یک نمونه برای این طرح، مطالعه دیلی و انگبوزی (۲۰۰۴) در مورد رفتار خشونت آمیز نوجوانان است که با هدف بررسی رفتارهای خشونت آمیز نوجوانان و دلیل انجام این رفتارها انجام شده است. در این مطالعه، با استفاده از پرسشنامه، رفتارها بررسی شده (کمی) و با یک پرسش باز – پاسخ (کیفی) دلایل انجام این رفتارها بررسی شده است.

طرح پژوهش ترکیبی کامل همزمان با وزن نابرابر

در این طرح فازهای کمی و کیفی به طور همزمان درون یک یا چند مرحله از موارد ذکر شده تحلیل، تفسیر، داده ها با هم ترکیب می شود. معمولا وزن بیشتری به یکی از فازها داده میشود. مطالعه زوار و همکاران (۲۰۰۸) در مورد مشارکت پرستاران در ارائه خدمات به بیماران مبتلا به نارسایی مزمن تنفسی که با هدف تعیین تأثیر مشارکت پرستاران بر کیفیت مراقبت بیماران و بررسی رضایت بیماران از مداخلات و دیدگاه آنان در مورد ارزشمندی مشارکت پرستاران انجام شده، نمونه ای از این طرح ترکیبی است.

طرح پژوهش ترکیبی کامل متوالی با وزن برابر

در این طرح فازهای کمی و کیفی در یک یا چند مرحله از فرآیند پژوهش با هم ترکیب می شود. فازهای مطالعه به دنبال هم انجام شده و وزن تقریبا برابری به آنها داده می شود. یک نمونه از این طرح، مطالعه فریمن و همکاران (۲۰۱۲) در مورد قصد مهاجرت پرستاران کانادا است. هدف از انجام این مطالعه کشف دلایل دانشجویان لیسانس پرستاری از مهاجرت و عوامل مؤثر بر تصمیم گیری آنها بوده است. ابتدا فاز کمی انجام شده و به دنبال آن فاز کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. با توجه به هدف مطالعه، به نظر می رسد اهمیت هر دو نوع داده در این مطالعه برابر بوده است.

طرح پژوهش ترکیبی کامل متوالی با وزن نابرابر

در این طرح فازهای کمی و کیفی در یک یا چند مرحله از فرآیند پژوهش با هم ترکیب می شود. فازهای مطالعه به دنبال هم انجام شده و یکی از فازهای مطالعه وزن بیشتری دارد. نمونه این طرح، مطالعه جلسمارک و همکاران (۲۰۱۲) درباره ترس از سقوط و تغییر عملکرد به دنبال شکستگی لگن در سالمندان است. هدف از این مطالعه بررسی ترس از سقوط و توانایی عملکردی سالمندان، به دنبال شکستگی لگن به منظور بررسی ارتباط بین ترس از سقوط و توانایی عملکردی و همچنین، تبیین تجربه زیسته آنها در ترس از سقوط و ناتوانی در دوران بهبودی شکستگی لگن بوده است. در این مطالعه ابتدا فاز کمی و سپس فاز کیفی مطالعه انجام شده است. با توجه به اهداف مطالعه وزن و اهمیت بیشتر به داده های کمی داده شده است.

از مزایای این تقسیم بندی درک آسان آن است ضمن این که از به کاربردن واژه زاویه بندی اجتناب کرده است. واژه زاویه بندی واژه ای است که معانی بسیاری را در بر می گیرد و به گفته ساندولوسکی واژه ای است که زیاد از آن استفاده می شود ولی در کل معنی خاصی ندارد.

تشکری و تدلی نیز در نسخه اخیر کتاب خود از واژه زاویه بندی در تقسیم بندی پژوهش های ترکیبی استفاده نکرده اند. از محدودیت های این گونه شناسی، تقسیم بندی مطالعات ترکیبی به دو گروه ترکیبی کامل و نسبی است. طرح های ترکیبی نسبی، در جایگاهی میان طرحهای تکروشی و طرحهای ترکیبی کامل (سیستم طبقه بندی تشکری و تدلی) قرار می گیرد. لیچ و انگبوزی پیشنهاد می کنند از واژه «ترکیبی کامل» و ترکیبی نسبی اجتناب شده و عبارت «ادغام فقط در مرحله تفسیرا» جایگزین اصطلاح طرح های ترکیبی نسبی شود.

نوشته های مشابه

روش تحقیق اکتشافی

پژوهش اکتشافی (به انگلیسی: Exploratory research) «تحقیقات اولیه برای روشن شدن ماهیت دقیق مسئله برای حل است.» این مورد برای اطمینان از تحقیقات…