اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

۱- بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در شرکتهای بیمه

۲- حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

۳- مدیریت ریسک های شرکت های بیمه، مطالعه موردی………..

۴- بررسی شاخص‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

۵- جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

۶- نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

۷- خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

۸- آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی، مطالعه موردی………..

۹- بررسی میزان آشنایی مدیران شرکت با مهارت‌های سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارآیی بنگاه، مطالعه موردی

۱۰- بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران

۱۱- بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخص های بیمه‌ای

۱۲- بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای بیمه‌ای

۱۳- بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل انگیزشی بازاریابان بیمه

۱۴- ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..

۱۵- طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..

۱۶- ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزایش کارایی کارکنان، مطالعه موردی………..بازاریابان بیمه عمر

۱۷- ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلی ‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب

۱۸- تعیین‌ عوامل‌ موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی ، مطالعه موردی………..‌

۱۹- بررسی موانع‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ بیمه‌ های عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهای مناسب‌

۲۰- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و تاثیر آن بر بازار بیمه‌های عمر، مطالعه موردی…..

 

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه – کالج مدیریت

 

۲۱- ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردی……….. شرکتهای بیمه ای)

۲۲- ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاریابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر

۲۳- ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز شرکت بیمه پاسارگاد

۲۴- ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردی………..

۲۵- ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگی در ایران

۲۶- ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردی………..

۲۷- بررسی روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شرکتهای بیمه‌ای، مطالعه موردی بیمه عمر پاسارگاد

۲۸- بررسی کیفیت زندگی کاری بازاریابان بیمه عمر ، مطالعه موردی………..

۲۹- ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاریابان، مطالعه موردی………..

۳۰- ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردی………..بازاربابان بیمه عمر‌

۳۱- ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر

۳۲- بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر

۳۳- بررسی آثار خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه، مطالعه موردی……….. بیمه عمر

۳۴- حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه.

۳۵- مدیریت ریسک های شرکت های بیمه،

۳۶- توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه،

۳۷- جایگاه مدیریت استراتژیک در شرکت های بیمه،

۳۸- نقش IT در شرکت های بیمه،

۳۹- جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه،

۴۰- نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه،

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری ۱- بررسی رابطه شهرت حسابرس و…

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت مالی

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت مالی ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت مالی تاثیر ریسک اعتباری بانک برعملکرد سیستم…