اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

نحوه نوشتن روش تحقیق

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

نحوه نوشتن روش تحقیق ، در پایان نامه یا پایان نامه خود، شما باید در مورد روش هایی که برای انجام تحقیقات خود استفاده کرده اید بحث کنید. فصل روش شناسی توضیح می دهد که شما چه کاری انجام داده اید و چگونه آن را انجام داده اید، و به خوانندگان اجازه می دهد تا قابلیت اطمینان و اعتبار تحقیق را ارزیابی کنند. این باید شامل موارد زیر باشد:

< نوع تحقیق شما
< چگونه داده های خود را جمع آوری کردید
< چگونه داده های خود را تجزیه و تحلیل کردید
< هرگونه ابزار یا موادی که در تحقیق استفاده کرده اید
< منطق شما برای انتخاب این روش ها
< بخش متدولوژی به طور کلی باید به صورت گذشته نوشته شود.

راهنماهای سبک دانشگاهی در رشته شما همچنین ممکن است رهنمودهای مفصلی در مورد آنچه برای انواع مختلف مطالعات شامل می شود، ارائه دهند. به عنوان مثال، دستورالعمل های خاصی برای نوشتن بخش روش های APA وجود دارد.

نحوه نوشتن روش تحقیق

مرحله ۱: رویکرد روش شناختی خود را توضیح دهید

با معرفی رویکرد کلی خود در تحقیق شروع کنید.

کدام مسئله یا سوال تحقیق را بررسی کردید؟ به عنوان مثال، آیا شما قصد داشتید ویژگی های چیزی را به طور سیستماتیک توصیف کنید، یک موضوع را با کمبود تحقیق بررسی کنید یا رابطه علت و معلولی ایجاد کنید؟ و برای دستیابی به این هدف به چه نوع داده ای نیاز داشتید؟

آیا به داده های کمی (بیان شده با تعداد) یا داده های کیفی (بیان شده در کلمات) نیاز داشتید؟
آیا شما خودتان نیاز به جمع آوری داده های اولیه داشتید، یا از داده های ثانویه ای که توسط شخص دیگری جمع آوری شده بود استفاده کرده اید؟
آیا با کنترل و دستکاری متغیرها، داده های آزمایشی یا با جمع آوری مشاهدات بدون مداخله، داده های توصیفی جمع آوری کرده اید؟
بسته به نظم و رویکرد خود، ممکن است با بحث در مورد منطق و پیش فرض های اساسی روش خود شروع کنید.

چرا این مناسب ترین روش برای پاسخگویی به سوالات تحقیق شماست؟
آیا این یک روش استاندارد در زمینه شما است یا نیاز به توجیه دارد؟
آیا ملاحظات اخلاقی یا فلسفی وجود داشته است؟
معیارهای اعتبار و پایایی در این نوع تحقیق چیست؟

مرحله ۲: روش های جمع آوری اطلاعات خود را شرح دهید

هنگامی که رویکرد روش شناختی کلی خود را معرفی کردید، باید جزئیات کامل روش های جمع آوری اطلاعات خود را ارائه دهید.

روش های کمی

در تحقیقات کمی، برای نتایج قابل تعمیم معتبر، باید روش های خود را با جزئیات کافی توصیف کنید تا محقق دیگر بتواند مطالعه خود را تکرار کند.

توضیح دهید که چگونه مفاهیم را عملیاتی کرده و متغیرهای خود را اندازه گیری می کنید. روش نمونه گیری یا معیارهای ورود / خروج؛ و هرگونه ابزار، رویه و موادی که برای جمع آوری داده استفاده کرده اید.

توصیف کجا، چه زمانی و چگونه بررسی انجام شده است.

. سوالات را چگونه طراحی کردید و از چه شکلی برخوردار بودند (به عنوان مثال چند گزینه ای، مقیاس لیکرت)؟
. برای انتخاب شرکت کنندگان از چه روش نمونه گیری استفاده کردید؟
. آیا نظرسنجی را از طریق تلفن، پست الکترونیکی، آنلاین یا حضوری انجام داده اید و شرکت کنندگان چه مدت باید پاسخ دهند؟
. اندازه نمونه و میزان پاسخ دهی چقدر بود؟
ممکن است بخواهید پرسشنامه کامل را به عنوان ضمیمه اضافه کنید تا خواننده شما ببیند دقیقاً چه اطلاعاتی جمع آوری شده است.

آزمایش
جزئیات کاملی از ابزارها، تکنیک ها و رویه هایی را که برای انجام آزمایش استفاده کرده اید، بیان کنید.

. چگونه آزمایش را طراحی کردید؟
. چگونه شرکت کنندگان را جذب کردید؟
. چگونه متغیرها را دستکاری و اندازه گیری کردید؟
. در آزمایش از چه ابزارها یا فناوری هایی استفاده کردید؟
در تحقیقات تجربی، ارائه جزئیات کافی برای یک محقق دیگر برای بازتولید نتایج شما بسیار مهم است.

داده های موجود
درباره چگونگی جمع آوری و انتخاب مطالب (مانند انتشارات یا داده های بایگانی) برای درج در تحلیل خود توضیح دهید.

. مطالب را از کجا تهیه کردید؟
. در ابتدا داده ها چگونه تولید شده اند؟
. از چه معیارهایی برای انتخاب مواد استفاده کردید (به عنوان مثال محدوده تاریخ)؟

روش های کیفی

در تحقیقات کیفی، از آنجا که روش ها اغلب انعطاف پذیرتر و ذهنی تر هستند، تأمل در رویکردی که در پیش گرفتید و توضیح دادن انتخاب های شما مهم است.

در مورد معیارهایی که برای انتخاب شرکت کنندگان یا منابع استفاده کرده اید، زمینه ای که تحقیق در آن انجام شده است و نقشی که در جمع آوری داده ها بازی کرده اید (به عنوان مثال آیا شما یک شرکت کننده فعال بودید یا یک ناظر منفعل بودید؟)

مصاحبه ها یا گروه های متمرکز
توصیف کنید که کجا، چه زمانی و چگونه مصاحبه انجام شده است.

. چگونه شرکت کنندگان را پیدا و انتخاب کردید؟
. چند نفر شرکت کردند؟
. مصاحبه ها به چه شکلی درآمده اند (ساخت یافته، نیمه ساختاری، غیر ساختاری)؟
. مصاحبه ها چه مدت و چگونه ضبط شده اند؟

 

نحوه نوشتن روش تحقیق

نحوه نوشتن روش تحقیق – کالج مدیریت

 

مشاهده شرکت کنندگان

توصیف کنید که کجا، چه زمانی و چگونه مشاهدات یا مردم نگاری را انجام داده اید.

چه گروه یا جامعه ای را مشاهده کردید و چگونه به آن ها دسترسی پیدا کردید؟
چه مدت زمان صرف تحقیق کردید و در کجا واقع شده است؟
شما در جامعه چه نقشی داشتید؟
چگونه داده های خود را ثبت کردید (به عنوان مثال ضبط های سمعی و بصری، یادداشت برداری)؟

داده های موجود

توضیح دهید که چگونه مواد مطالعه موردی (مانند متن یا عکس) را برای تمرکز در تحلیل خود انتخاب کرده اید.

. چه نوع موادی را تحلیل کردید؟
. چگونه آنها را جمع آوری و انتخاب کردید؟

مرحله ۳: روش های تجزیه و تحلیل خود را شرح دهید -نحوه نوشتن روش تحقیق

در مرحله بعدی، باید نحوه پردازش و تحلیل داده ها را مشخص کنید. از پرداختن به جزئیات زیاد خودداری کنید – در این مرحله نباید شروع به ارائه یا بحث در مورد هیچ یک از نتایج خود کنید.

روش های کمی

در تحقیقات کمی، تحلیل شما بر اساس اعداد خواهد بود. در بخش روش ها ممکن است شامل موارد زیر باشید:

. نحوه تهیه داده ها قبل از تجزیه و تحلیل (به عنوان مثال بررسی داده های از دست رفته، حذف موارد دور، تبدیل متغیرها)
. از کدام نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده اید (به عنوان مثال SPSS ،Stata یا R)
. از کدام آزمون های آماری استفاده کرده اید (به عنوان مثال آزمون t دو دم، رگرسیون خطی ساده)

روش های کیفی

در تحقیقات کیفی، تجزیه و تحلیل شما بر اساس زبان، تصاویر و مشاهدات انجام می شود (که اغلب شامل نوعی تجزیه و تحلیل متنی است). روش های خاص ممکن است شامل موارد زیر باشد:

. تحلیل محتوا: دسته بندی و بحث در مورد معنی کلمات، عبارات و جملات
. تحلیل موضوعی: کدگذاری و بررسی دقیق داده ها برای شناسایی مضامین و الگوهای گسترده
. تحلیل گفتمان: مطالعه ارتباطات و معنا در رابطه با زمینه اجتماعی آن ها

مرحله چهارم: انتخاب های روش شناختی خود را ارزیابی و توجیه کنید

روش شما باید دلیل بر این باشد که چرا این روش های خاص را انتخاب کرده اید، به خصوص اگر استانداردترین رویکرد را در مورد موضوع خود نداشته باشید. درباره اینکه چرا سایر روش ها برای اهداف شما مناسب نبودند بحث کنید و نشان دهید که چگونه این روش به دانش یا درک جدید کمک می کند.

شما می توانید در رویکردی که انتخاب کرده اید محدودیت ها یا ضعف ها را بپذیرید، اما توجیه کنید که چرا این نقاط قوت بیش از حد هستند.

آزمایش های مبتنی بر آزمایشگاه همیشه نمی توانند موقعیت ها و رفتارهای واقعی را به طور دقیق شبیه سازی کنند، اما برای آزمایش روابط علی بین متغیرها موثر هستند.
مصاحبه های بدون ساختار معمولاً نتایجی را به بار می آورند که نمی توان فراتر از گروه نمونه را تعمیم داد، اما درک عمیق تری از درک، انگیزه ها و احساسات شرکت کنندگان را فراهم می کند.

 

نکاتی برای نوشتن یک روش قوی -نحوه نوشتن روش تحقیق

به یاد داشته باشید که هدف شما فقط توصیف روش های خود نیست، بلکه نشان دادن چگونگی و دلیل استفاده از آن ها و نشان دادن تحقیق دقیق شما است.

روی اهداف و سوالات تحقیق خود تمرکز کنید

بخش روش شناسی باید به روشنی نشان دهد که چرا روش های شما متناسب با اهداف شما است و خواننده را متقاعد کند که شما بهترین روش ممکن را برای پاسخ دادن به بیان مسئله و سوالات تحقیق خود انتخاب کرده اید. در کل بخش، انتخاب های خود را به هدف اصلی پایان نامه خود مرتبط کنید.

به منابع مربوطه استناد کنید

روش شما را می توان با مراجعه به تحقیقات موجود در این زمینه تقویت کرد، به موارد زیر:

. تأیید کنید که روش های ثابت این نوع تحقیق را دنبال کرده اید.
. درباره چگونگی ارزیابی روش های مختلف و تصمیم گیری در مورد روش خود بحث کنید.
. نشان دهید که برای رفع شکافی در ادبیات رویکرد روش شناختی جدیدی در پیش گرفته اید.
تولیدکنندگان استنادی رایگان ما می توانند به شما در ایجاد استنادات MLA و استنادات APA کمک کنند.

برای مخاطبان خود بنویسید

مقدار اطلاعاتی را که باید ارائه دهید در نظر بگیرید و جزئیات غیر ضروری را وارد نکنید. اگر از روش های استاندارد رشته خود استفاده می کنید، احتمالاً نیازی به ارائه بسیاری از زمینه ها یا توجیهات ندارید. اما اگر رویکردی را انتخاب کنید که در رشته شما کمتر رایج است، ممکن است لازم باشد گزینه های روش شناختی خود را توضیح داده و توجیه کنید.

در هر صورت، روش شما باید یک متن واضح و متناسب باشد که استدلال روش شما را ایجاد کند، نه فقط لیستی از جزئیات و روش های فنی.

درباره موانع بحث کنید

اگر در جمع آوری یا تجزیه و تحلیل داده ها به مشکل برخوردید، نحوه برخورد با آن ها را توضیح دهید. نشان دهید که چگونه تأثیر موانع غیرمنتظره را به حداقل می رسانید. هرگونه انتقاد عمده رویکرد خود را از بین ببرید و نشان دهید که تحقیق را تا آنجا که ممکن است سختگیرانه انجام داده اید.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا چیست؟ تحلیل محتوا ، ابزاری تحقیقاتی است که برای تعیین وجود برخی کلمات، مضامین یا مفاهیم خاص در…

نحوه نوشتن خلاصه

نحوه نوشتن خلاصه ، جمع بندی به معنای ارائه یک مرور اجمالی از نکات اصلی متن در کلمات خود شما…