اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

عملکرد مالی بانک ها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

عملکرد مالی بانک ها

چکیده:

به منظور افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک بانک ها، شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی، می تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. هدف این مطالعه ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات شش سال (۱۳۸۷-۱۳۹۳) مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش این تحقیق ازلحاظ اجرا توصیفی و تحلیلی است، چون در پی توصیف بین متغیرها با استفاده از آزمون های آماری خواهد بود، و در چارچوب استدلال قیاسی استقرایی انجام می شود، و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. تمامی محاسبات و عملیات ریاضی و تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق،با استفاده از نرم افزار های Excel و Eviews انجام خواهد شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از تحقیق که نشاندهنده رابطه معنادار اندازهی بانک و کارایی عملیاتی و رابطه غیرمعنادار ریسک اعتباری و مدیریت دارایی بر نرخ بازده دارایی می باشد.همچنین رابطه غیرمعنادار اندازهی بانک و ریسک اعتباری و رابطه معنادار کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی بر شاخص کیوتوبین نیز دیده شده است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده رابطه معنادار اندازه بانک و مدیریت دارایی و رابطه غیرمعنادار ریسک اعتباری و کارایی عملیاتی بر نرخ ارزش افزودهی اقتصادی بانک ها می باشد.

عملکرد مالی بانک ها

عملکرد مالی بانک ها – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، ریسک اعتیاری، اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی .

نویسندگان: مرتضی بالطف، اسماعیل رمضان پور

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

نوشته های مشابه

اثربخشی کیفیت برنامه ریزی استراتژیک

اثربخشی کیفیت برنامه ریزی استراتژیک چکیده: در دنیای پویای کنونی به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات از الزامات موفقیت سازمان ها…

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی چکیده: از آنجا که این عدالت عاملی مهم و حیاتی در سازمان می باشد و نبود آن آثار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *