اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

ارزیابی ارتقاء بهبود استراتژیک در عملکرد غیرمالی بانک تجارت استان اردبیل

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

چکیده:

این پژوهش به بررسی نقش بهبود در حوزه استراتژیک در عملکرد غیرمالی بانک تجارت استان اردبیل می پردازد. بدین منظور این تحقیق با هدف بررسی تأثیر بهبود در حوزه استراتژی و ابعاد آن و نیز تأثیرمدیریت دانش و ابعاد آن بر عملکرد غیرمالی کارکنان انجام ررتتاه اسات. اطلاعات مربوط به بخش های نظری این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تهیه شده اند و اطلاعات بخش عملای باه شایوه میادانی از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (۱۶۹ نفر از کارکنان بانک تجارت استان اردبیل) و با استفاده از روش نموناه ریاری شوشاه ای سااده جمع آوری شده اند. ابزار پژوهش عبارت بودند ، پرسشنامه پویستر و استرایب. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفاای کرونباخ به ترتیب عبارت بودند از ۰/۸۰۳، ۰/۹۰۶ تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی و چند متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهبود در حاوزه استراتژیک و ابعاد آن ازجمله وجود فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک، وجود اسناد و برنامه های اجرای استراتژی ها، وجود منابع حمایتی از استراتژی ها، وجود فرایندهای ارزیابی و کنترل استراتژی ها بار عملکرد غیر مالی کارکنان بانک تجارت استان اردبیل تاثیر دارند.

واژگان کلیدی: حوزه استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی، عملکرد غیرمالی، بانک تجارت .

نویسندگان: ولی بدلی آجرلو، شهرام بگ زاده

دانلود مقاله

نوشته های مشابه

ارتباطات درون سازمانی

ارتباطات درون سازمانی چکیده: ارتباطات و رهبری در زندگی سازمانی و اجتماعی حائز اهمیت هستند. رهبر و سیستم ارتباطی که…

عملکرد مدیریت منابع انسانی

عملکرد مدیریت منابع انسانی چکیده: مدیران با بکار بردن کارکردهایی چون جذب، توسعه، مدیریت عملکرد و سیستم پاداش می تواند…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *