اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

ارزیابی ارتقاء بهبود استراتژیک در عملکرد غیرمالی بانک تجارت استان اردبیل

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

چکیده:

این پژوهش به بررسی نقش بهبود در حوزه استراتژیک در عملکرد غیرمالی بانک تجارت استان اردبیل می پردازد. بدین منظور این تحقیق با هدف بررسی تأثیر بهبود در حوزه استراتژی و ابعاد آن و نیز تأثیرمدیریت دانش و ابعاد آن بر عملکرد غیرمالی کارکنان انجام ررتتاه اسات. اطلاعات مربوط به بخش های نظری این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تهیه شده اند و اطلاعات بخش عملای باه شایوه میادانی از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (۱۶۹ نفر از کارکنان بانک تجارت استان اردبیل) و با استفاده از روش نموناه ریاری شوشاه ای سااده جمع آوری شده اند. ابزار پژوهش عبارت بودند ، پرسشنامه پویستر و استرایب. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفاای کرونباخ به ترتیب عبارت بودند از ۰/۸۰۳، ۰/۹۰۶ تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی و چند متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهبود در حاوزه استراتژیک و ابعاد آن ازجمله وجود فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک، وجود اسناد و برنامه های اجرای استراتژی ها، وجود منابع حمایتی از استراتژی ها، وجود فرایندهای ارزیابی و کنترل استراتژی ها بار عملکرد غیر مالی کارکنان بانک تجارت استان اردبیل تاثیر دارند.

واژگان کلیدی: حوزه استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی، عملکرد غیرمالی، بانک تجارت .

نویسندگان: ولی بدلی آجرلو، شهرام بگ زاده

دانلود مقاله

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

ارتباطات درون سازمانی

ارتباطات درون سازمانی چکیده: ارتباطات و رهبری در زندگی سازمانی و اجتماعی حائز اهمیت هستند. رهبر و سیستم ارتباطی که…

عملکرد مدیریت منابع انسانی

عملکرد مدیریت منابع انسانی چکیده: مدیران با بکار بردن کارکردهایی چون جذب، توسعه، مدیریت عملکرد و سیستم پاداش می تواند…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *