اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در استارت آپ / توسط

آموزش کارآفرینی

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی ، “دیوید مک کله لند” از اولین روانشناسانی بود که با این فرض که کارآفرینان نیاز به توفیق بالایی دارند، دوره های آموزشی متعددی را طراحی کرد تا این نیاز را در افـراد تقویت کند، همچنان که او از آموزش این دوره ها به بازرگانان هندی نیز نتایج مثبتی را دریافت کرد. با این وجود از اوایل دهه ۱۹۷۰ تحت شـرایطی کـه ناکارآمـدی نظـام اداری و اقتصادی به شکل اخراج وسیع کارکنان از شرکت های بزرگ و چند ملیتی بـر همگان آشکار شده بود مفهوم کارآفرینی و توسعه ی آموزش های مربوط بـه آن مـورد توجه جدی قرار گرفت. انتشار نتایج برخی از تحقیقات درباره اشتغال و رشد اقتصادی به این روند شدت داد که از جمله ی آنها می توان به مقاله ی دیوید برچ اشاره کرد. او در پژوهش خود که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد به بررسی روند اشـتغال زایـی و اسـتخدام در ایالات متحده طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶ پرداخته و نشان داد کـه ۸۱ درصـد مـشاغل خالص جدید توسط شرکت های کوچک با حداکثر یکصد کارمند ایجاد شـده و نتیجـه گرفت که شرکت های کوچک سهم بیشتری را در رشد اقتصادی آمریکا داشته انـد. در این وضعیت به صورت طبیعی ضرورت توسعه ی کسب و کارهای جدید بیش از پـیش مشهود شد تا جایی که طی دو دهه ی اخیر سرعت شدید تلاش ها برای القای کارآفرینی در شرکت های بزرگ و آموزش و توسـعه ی کارآفرینـان جدیـد مـشاهده شـده اسـت.

به طورکلی آموزش کارآفرینی فرایندی نظام مند، آگاهانه و هدف گرا اسـت کـه طی آن افراد غیر کارآفرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خلاق تربیت می شوند. در واقع، این نوع آموزش، فعالیتی به حساب می آید که از آن برای انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی و اداره ی کسب و کار استفاده مـی شـود و افـزایش، بهبـود و توسعه ی نگرش ها، مهارت ها و توانایی های افراد غیر کارآفرین را در پی خواهد داشـت.

آموزش کارآفرینی ، به رغم وجود بحث های مختلف و اظهار نظرهای متضاد، اکثر مطالعات در سطح خرد و کلان نشان داده اند که کارآفرینی قابل آموزش و یادگیری است. برخی مطالعـات در سطح خرد نشان داده اند که افراد شرکت کننده در اینگونه دوره های آموزشی نسبت بـه کسانی که در دیگر دوره های شغلی شرکت کرده اند، کسب و کارهـای بـیشتـری راراه اندازی کرده اند. مطالعات سطح کلان نیز نشان داده که آموزش دانش و مهـارت هـای کارآفرینانـه بـر افزایش نرخ راه اندازی و رشد  بنگاه ها اقتـصادی اثـر مـستقیم و مثبـت دارد و باعـث توسعه ی اقتصادی و بهبود کمی و کیفی بنیان گذاران کسب و کارهای جدید خواهد شد.

به گفته پیتر دراکر “اکثر آنچـه راجـع بـه کـارآفرینی مـی شـنوید اشـتباه اسـت. کارآفرینی سحر و جادو نیست، عجیب و غریب نیست، استعداد ژنتیکی نیست بلکه یک رشته است مانند دیگر رشته های علمی که قابل آموزش و یادگیری است”.

 

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی – کالج مدیریت

 

اهداف آموزش کارآفرینی- آموزش کارآفرینی

 آموزش کارآفرینی می تواند یکی از مؤثرترین شیوه ها برای تسهیل انتقـال جمعیـت فارغ التحصیلان به بازار کار باشد. مطالعات در اروپا در اینباره نشان داده است که چنین آموزش هایی توانسته است افراد را مسؤولیت پذیرتر به بار آورد و آنهـا را تبـدیل بـه کارآفرین یا متفکران حوزه ی کارآفرینی کند و به طور موفقیت آمیزی در چـالش هـای کسب و کار، موفق و خطرپذیر کند. در نتیجه نرخ بیکاری و شکست کسب و کـارهـا کمتر شده است.

این گروه از برنامه های ترویجی علاوه بر انتقال دانش مربوط به کارآفرینی و مهارت استفاده از فنون تحلیل فرصت های اقتصادی و ترکیب برنامه های عملیاتی، اسـتعدادهـا و مهارت ها را شناسایی و تحریک کرده و با استفاده از فنون تحلیلی، مخاطره پذیری را القاء می کند. همچنین موجب ایجاد همدلـی و حمایـت بـرای جنبـه هـای منحـصر بـه فـرد کارآفرینی شده و منجر به تجدید نگرش ها برای پذیرش تغییر و در نهایت تربیت افـراد مؤسس و بنیان گذاران کسب و کار است. در واقع هدف از ارائه ی این آموزش ها تربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور است. این قبیل دوره ها به دنبال استفاده از فرصت هـای مناسب فراهم شده، مخاطره پذیری، تمایل به حل مشکلات، بهبود انگیزش و گرایش های افراد است.

گاراوان و اسنید  شش برنامه ی آموزشی را در پنج کشور اروپایی بررسی کردنـد و مهم ترین اهداف نقل شده از آنها را به شرح زیر ارائه دادند:

تعیین، شناخت و تحریک جریان کارآفرینانه، استعدادها و مهارت ها؛

خنثی کردن انحراف خطرساز تحلیل های تکنیکی؛

ایجاد همدلی و حمایت از همه ی جوانب منحصر به فرد کارآفرینی؛

ایجاد نگرش برای تحول.

ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش کارآفرینی- آموزش کارآفرینی

طی سال های اخیر تمایل محققان دربـاره ی بررسـی رابطـه ی میـان کـارآفرینی و آموزش و به ویژه، آموزش کارآفرینی افزایش یافته است. گسترش برنامه های آمـوزش کارآفرینی از یک سو و افزایش منابع اختصاص یافته به چنین اقداماتی، تمایل در حـال گسترشی را هم از سوی تأمین کنندگان سرمایه و هم از سوی مراکز آموزشی- تربیتی و سازمان های مرتبط دولتی درباره اثربخشی و قابلیت و کارآمدی این برنامه ها بـه همـراه شناسایی و انتشار بهترین اقدامات ایجاد کرده اند. چندین محقق در رابطه با تأثیر مـستقیم (کسب و کار جدید و تولید شغل) یـا غیـر مـستقیم (روحیـه ی کـارآفرینی در حـال گسترش) بر توسعه اقتصادی، راه هایی را بـرای ارزیـابی آمـوزش کـارآفرینی کـشف کرده اند و پیچیدگی این مقوله را تعیین کرده اند.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تفکر راهبردی

تفکر راهبردی ، هرچند مفهوم تفکر راهبردی بیش از ربع قرن در نوشتارها و سوابق مطالعاتی وجود داشته است، اغلب…

فرشتگان کسب و کار

فرشتگان کسب و کار ، یکی از مهمترین مسائل کارآفرینان صنعت بـوم گـردی ، توانـایی جـذب سـرما یه فرشـتگان کسب…