اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

آمار توصیفی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

مقدمه ای بر آمار توصیفی

آمار توصیفی ، ویژگی های یک مجموعه داده را خلاصه و سازماندهی می کند. مجموعه داده ها مجموعه ای از پاسخ ها یا مشاهدات از یک نمونه یا کل جمعیت است.

در تحقیقات کمی، پس از جمع آوری داده ها، اولین مرحله تجزیه و تحلیل آماری توصیف ویژگی های پاسخ ها، مانند میانگین یک متغیر (به عنوان مثال، سن)، یا رابطه بین دو متغیر (به عنوان مثال، سن و خلاقیت) است.

مرحله بعدی، آمار استنباطی است که به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که آیا داده های شما فرضیه شما را تأیید می کند یا آن را رد می کند و آیا برای جمعیت بیشتری قابل تعمیم است.

 

انواع آمار توصیفی

۳ نوع اصلی از آمار توصیفی وجود دارد:

. توزیع مربوط به فرکانس هر مقدار است.
. گرایش اصلی مربوط به میانگین مقادیر است.
. تنوع یا پراکندگی مربوط به میزان پخش مقادیر است.

می توانید این موارد را برای سنجش همزمان فقط یک متغیر، در تحلیل تک متغیره یا مقایسه دو یا چند مورد در تحلیل دو متغیره و چند متغیره اعمال کنید.

توزیع فرکانس

یک مجموعه داده از توزیع مقادیر یا امتیازات تشکیل شده است. در جداول یا نمودارها، می توانید فرکانس هر مقدار ممکن از یک متغیر را در اعداد یا درصد خلاصه کنید.

اقدامات تمایل مرکزی

معیارهای تمایل مرکزی مرکز یا میانگین یک مجموعه داده را تخمین می زنند. میانگین، متوسط و حالت ۳ روش برای یافتن میانگین است.

در اینجا ما نحوه محاسبه میانگین، میانه و حالت را با استفاده از ۶ پاسخ اول نظرسنجی خود نشان خواهیم داد.

اقدامات تنوع

اقدامات متغیر به شما این درک را می دهند که مقادیر پاسخ چگونه پخش می شوند. دامنه، انحراف معیار و واریانس هر کدام جنبه های مختلف گسترش را نشان می دهد.

دامنه
دامنه به شما ایده می دهد که شدیدترین امتیازهای پاسخ از یکدیگر فاصله دارند. برای یافتن دامنه، به سادگی کمترین مقدار را از بالاترین مقدار کم کنید.

انحراف معیار
انحراف (های) استاندارد میانگین میزان تغییر در مجموعه داده شماست. به طور متوسط به شما می گوید که هر نمره از میانگین چقدر فاصله دارد. هرچه انحراف استاندارد بزرگتر باشد، مجموعه داده متغیرتر است.

شش مرحله برای یافتن انحراف استاندارد وجود دارد:

۱٫ هر نمره را لیست کنید و میانگین آن ها را پیدا کنید.
۲٫ میانگین را از هر نمره کم کنید تا انحراف از میانگین بدست آید.
۳٫ مربع هر یک از این انحرافات.
۴٫ تمام انحراف های مربع را جمع کنید.
۵٫ جمع انحرافات مربع را بر N – 1 تقسیم کنید.
۶٫ ریشه مربع عددی را که پیدا کردید پیدا کنید.

واریانس
واریانس میانگین انحراف مربع از میانگین است. واریانس نشان دهنده میزان انتشار در مجموعه داده ها است. هرچه میزان انتشار داده ها بیشتر باشد، واریانس نسبت به میانگین بیشتر است.

برای یافتن واریانس، به سادگی انحراف معیار را مربع کنید. نماد واریانس s2 است.

 

آمار توصیفی

آمار توصیفی – کالج مدیریت

 

آمار توصیفی یک متغیره

آمار توصیفی تک متغیره همزمان فقط روی یک متغیر متمرکز است. بررسی داده ها از هر متغیر به طور جداگانه با استفاده از چندین معیار توزیع، گرایش مرکزی و گسترش بسیار مهم است. برای محاسبه آسان این موارد می توان از برنامه هایی مانند SPSS و Excel استفاده کرد.

اگر بخواهید فقط میانگین را به عنوان معیار تمایل مرکزی در نظر بگیرید، برخلاف متوسط یا حالت، می توانید برداشت شما از “وسط” مجموعه داده ها را به انحراف بکشید.

به همین ترتیب، اگرچه دامنه به مقادیر شدید حساس است، شما همچنین باید انحراف و واریانس استاندارد را در نظر بگیرید تا اندازه گیری های انتشار را به راحتی قابل مقایسه کنید.

 

آمار توصیفی دو متغیره

اگر داده های بیش از یک متغیر را جمع آوری کرده اید، می توانید با استفاده از آمار توصیفی دو متغیره یا چند متغیره بررسی کنید که آیا رابطه ای بین آن ها وجود دارد یا خیر.

در تجزیه و تحلیل متغیر، شما به طور همزمان فرکانس و تنوع دو متغیر را مطالعه می کنید تا ببینید آیا با هم متفاوت هستند یا خیر. همچنین می توانید تمایل اصلی این دو متغیر را قبل از انجام آزمایشات آماری بیشتر مقایسه کنید.

تحلیل چند متغیره همان تحلیل چند متغیره است اما با بیش از دو متغیر.

میز احتمالی

در یک جدول احتمالی، هر سلول نشان دهنده تلاقی دو متغیر است. معمولاً یک متغیر مستقل (به عنوان مثال، جنسیت) در امتداد محور عمودی و یک وابسته در امتداد محور افقی ظاهر می شود (به عنوان مثال فعالیت ها). شما “روبرو” جدول را می خوانید تا ببینید که متغیرهای مستقل و وابسته چه ارتباطی با یکدیگر دارند.

تعداد بازدید از کتابخانه در سال گذشته
گروه ۰–۴ ۵–۸ ۹–۱۲ ۱۳–۱۶ ۱۷+
مردان ۳۲- ۶۸- ۳۷- ۲۳- ۲۲
زنان ۳۶- ۴۸- ۴۳- ۸۳- ۲۵

وقتی داده های خام به درصد تبدیل می شوند، تفسیر جدول احتمالی آسان تر است. با ایجاد این گونه به نظر می رسد که هر گروه فقط ۱۰۰ مشاهده یا شرکت کننده داشته است، هر ردیف را با ردیف دیگر قابل مقایسه می کند. هنگام ایجاد یک جدول احتمالی مبتنی بر درصد، انتهای N را برای هر متغیر مستقل اضافه می کنید.

بازدید از کتابخانه در سال گذشته (درصد)
گروه ۰–۴ ۵–۸ ۹–۱۲ ۱۳–۱۶ ۱۷+ N
مردان ۱۸٪ ۳۷٪ ۲۰٪ ۱۳٪ ۱۲٪ ۱۸۲
زنان ۱۵٪ ۲۰٪ ۱۸٪ ۳۵٪ ۱۱٪ ۲۳۵

از این جدول مشخص تر است که نسبت های مشابه زن و مرد بیش از ۱۷ بار در سال به کتابخانه می روند. علاوه بر این، مردان معمولاً بین ۵ تا ۸ بار به کتابخانه می رفتند، در حالی که برای زنان، این تعداد بین ۱۳ تا ۱۶ بود.

توطئه های پراکنده

نمودار scatter نمودار است که رابطه بین دو یا سه متغیر را به شما نشان می دهد. این یک نمایش بصری از قدرت یک رابطه است.

در یک نمودار پراکندگی، شما یک متغیر را در امتداد محور x و دیگری را در امتداد محور y رسم می کنید. هر نقطه داده با یک نقطه در نمودار نشان داده شده است.

نوشته های مشابه

آمار استنباطی

مقدمه ای بر آمار استنباطی آمار استنباطی ، در حالی که آمار توصیفی ویژگی های یک مجموعه داده را خلاصه…

نتیجه گیری پایان نامه

نحوه نوشتن نتیجه گیری پایان نامه نتیجه گیری پایان نامه ، نتیجه گیری آخرین قسمت از پایان نامه یا رساله…