اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در بازاریابی / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تعریف شبکه اجتماعی

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

تعریف شبکه اجتماعی ، در تئوری شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف می شود که یک مجموعه ای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمان ها که به وسیله مجموعه ای از روابط معنی دار اجتماعی به هم متصل اند و با هم در به اشتراک گذاشتن ارزش ها تعامل دارند. شبکه های اجتماعی مجازی، گونه ای از رسانه های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی داشته و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر را می دهد. شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت های اینترنتی هستند، اما چیزی که باعث شده است امروزه شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار بگیرند، به وجود آمدن ابزارهای دیجیتال و کمک آن ها به توسعه شبکه های اجتماعی بوده است. بنابراین، برای تعریف شبکه های اجتماعی باید ابتدا سه مفهوم را از یکدیگر تفکیک کنیم:

  • شبکه های اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات انسانی
  • سرویس‌های ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی
  • سرویس‌های دیجیتال ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ از ﻛﺎرﺑﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ می ﻛﻨﺪ؛  راﺑﻄﻪ ای باواسطه و ﻧﻪ رو در رو. ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارند از اصطلاح «اﺟﺘﻤﺎع» ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده کنند. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻮزه و داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، روﺷﻦ ﺳﺎزد. ﺷﺒﻜﻪ  ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻗﺒﻴﻞ فیس بوک و مای اسپیس در بین جوانان محبوبیت بسزایی کسب کرده اند. این شبکه های اجتماعی در عین حال که فضاهایی هستند که در  آن ها افراد دوستان جدیدی پیدا می کنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگی خود قرار می دهد، مکان هایی برای تبادل نظر هستند که در آن ها جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک می گذارند. این قابلیت که یک جوان بتواند با امثال خود در کشورهای دیگر جهان ارتباط برقرار کند، باعث می شود تا این شبکه ها به مکانی تبدیل شوند که در آن ها ایده های جدید معرفی شوند و مورد بحث قرار گیرند.

پیشینه شبکه های اجتماعی – تعریف شبکه اجتماعی

شبکه های اجتماعی، اصطلاحی است که برای نخستین بار در سال ۱۹۵۴ توسط جان بارنز که در حوزه‌ی انسان شناسی اجتماعی فعالیت می‌کرد، ابداع شد. او تحقیقی در مورد گروه‌های اجتماعی در بخشی از نروژ انجام می‌داد و اصطلاح شبکه اجتماعی را در آن تحقیق برای توصیف رابطه بین انسان ها و تحلیل مکانیزم‌های ارتباطی و خصوصا تصمیم گیری آن ها به کار برد. شبکه های اجتماعی، پیشینه ای به قدمت حیات بشر داشته و پیوندی آشکار با همزیستی اجتماعی انسان ها در کنار یکدیگر دارند. آنچه قابلیت شبکه های اجتماعی عصر کنونی را از گذشته متمایز می سازد، بستر شکل گیری شبکه های اجتماعی و مکانیزم های ارتباطات درونی  آن ها است. این قابلیت ها، توانایی تغییر در معادلات سنتی قدرت را نصیب این  شبکه ها نموده است. ویژگی های عمده شبکه های اجتماعی فضای سایبر را در انعطاف پذیری بازسازی و واکنش پذیری در برابر تغییرات محیطی (مقیاس پذیری) کوچک و بزرگ شدن و توانایی تداوم حیات، بدون وابستگی به مرکزیتی واحد، ذکر می کند. قابلیت مهم این شبکه ها، امکان ورود کنشگران جدید و وجود فضای تعامل گسترده با دیگران، تولید آزادانه محتوا، اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، و استقلال آن ها از مراکز قدرت رسمی است. در شبکه های اجتماعی فضای سایبر، قدرت کنترل رسمی جریان اطلاعات، به نفع بازیگران جدید، محدود شده و شبکه روابط بین کنشگران، سرمایه اجتماعی عظیمی را خلق کرده است. از یک سو، با گستردگی واسطه های انتشار اطلاعات، تمرکز قدرت در کنترل اطلاعات از میان رفته است؛ و از سوی دیگر، کانون های قدرتی که در شبکه های اجتماعی، پیرامون ارزش ها،   ایده ها و علایق مشترک شکل گرفته اند، در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نقش بازیگران قدرتمند، اظهار وجود کرده اند. اکنون، رواج تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای برخط، جنبه اقتصادی شبکه های اجتماعی را از اهمیتی چشمگیر برخوردار کرده است. شرکت ها، سازمان ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک، می توانند از طریق شبکه های اجتماعی تراکنش و داد و ستد مالی وسیعی داشته باشند. افزون بر ارتباطات صنفی که در بستر شبکه های اجتماعی تخصصی شکل می گیرد و متضمن منافع اقتصادی عظیمی برای طرفین است. از دیدگاه تجاری، هر کاربر شبکه های اجتماعی می تواند یک مشتری بالقوه تلقی شود. داده های مربوط به رفتار کاربران در شبکه و تعامل ها و علایق آنان می تواند منبع اطلاعاتی مهمی برای شرکت ها، سازمان ها و دولت ها باشد. از این رو، کشف علایق انبوه کنشگران شبکه و قرار دادن کالاها و خدمات مورد نظر در معرض دید آنان، برای تولیدکنندگان کالاها و خدمات اهمیت ویژه ای دارد. مدیران شبکه های اجتماعی نیز با دریافت هزینه و در اختیار قرار دادن اطلاعات مرتبط با خدمات و تولیدات شرکت ها، از مدل های گوناگونی برای انتشار حجم عظیمی از تبلیغات در بین کاربران بهره می گیرند. این اطلاعات می تواند از دو منبع پروفایل و محتوای تعامل های کاربران استخراج شود. شاید اشاره دقیق به حجم گردش مالی حاصل از تجارت الکترونیکی از طریق شبکه های اجتماعی سایبر دشوار باشد، اما نگاهی به آمار میلیاردی کاربران شبکه های اجتماعی، می تواند پتانسیل اقتصادی موجود در آن ها را نشان دهد.

آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – تعریف شبکه اجتماعی

آنالیز شبکه های اجتماعی( مرتبط با نظریه شبکه ها) به عنوان یک تکنیک کلیدی در جامعه شناسی، انسان شناسی، جغرافیا، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی زبان، علوم ارتباطات، علوم اطلاعات، مطالعات سازمانی، اقتصاد و زیست شناسی مدرن همانند یک موضوع محبوب در زمینه تفکر و مطالعه پدیدار شده است.

 

تعریف شبکه اجتماعی

تعریف شبکه اجتماعی – کالج مدیریت

بالغ بر یک قرن است که مردم، شبکه اجتماعی مجازی را برای اشاره های ضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد در سیستم های اجتماعی در تمامی مقیاس ها از روابط بین فردی گرفته تا بین المللی مورد استفاده قرار می دهند. در سال ۱۹۴۵، بارنز برای نخستین بار از اصطلاح قاعده مند برای مشخص کردن الگوهایی از رشته ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می کنند و به صورت رایج توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد: گروه های محدود (مانند: قبایل و خانواده ها) و طبقات اجتماعی (مانند: جنسیت و قومیت). دانشوران زیادی کاربرد شبکه های اجتماعی را به تفصیل بیان کرده اند.

آنالیز شبکه های اجتماعی از طریق احکام نظری و روش ها و تحقیق های مربوط به آن از یک صنعت ضمنی به معبری تحلیلی برای پارادایم ها تغییر یافته است. دلایل تحلیلی از کل گرفته تا جزء؛ از ساختار گرفته تا روابط و افراد، از اخلاق گرفته تا رفتار همگی شبکه های سراسری را مورد بررسی قرار  می دهند که در آن ها، همه رشته ها شامل روابط ویژه ای در میان جمعیت تعریف شده اند و یا شبکه های فردی را مورد بررسی قرار می دهند که شامل رشته هایی است که افراد مشخصی آن ها را دارند؛ مواردی از قبیل انجمن های خصوصی.

گرایش های تحلیلی متعددی آنالیز شبکه های اجتماعی را تمیز می دهند: هیچ فرضی وجود ندارد که گروه ها، بلوک های بنا کننده اجتماع هستند. این معبر برای مطالعه سیستم های اجتماعی با محدودیت کمتر باز است. آنالیز شبکه های اجتماعی علاوه بر سروکارداشتن با اشخاص (افراد، سازمان ها، ایالات) به عنوان واحدهای گسسته تحلیل، بر روی چگونگی ساختار رشته ها که اشخاص و روابط میان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد نیز تمرکز می کند. برخلاف تحلیل هایی که بر این فرض استوارند که هنجارهای اجتماعی تعیین کننده رفتارها هستند، آنالیز شبکه های اجتماعی به بررسی وسعت تاثیرگذاری ساختار و ترکیب رشته ها بر هنجارها می پردازد.

شکل یک شبکه اجتماعی به تعیین میزان سودمندی شبکه برای افراد آن شبکه کمک می کند. به طور جزئی، شبکه های محکم برای اعضایشان نسبت به شبکه هایی که تعداد زیادی اتصالات ضعیف برای افراد خارج از شبکه اصلی دارند، کمتر مفید واقع می شوند. بیشتر شبکه های باز با اتصالات اجتماعی و رشته های ضعیف، شانس بیشتری برای دسترسی به ایده ها و دستاوردهای جدید نسبت به شبکه های بسته با رشته های طویل فراهم می آورد. به بیان دیگر، گروهی از دوستان که تنها دارای ارتباط با یکدیگر هستند، اطلاعات و دست آوردهای یکسانی را به اشتراک می گذارند. اما گروهی از افراد که دارای ارتباط با بخش های اجتماعی دیگر هستند، شانس بیشتری برای دسترسی به محدوده وسیع تری از اطلاعات دارند. افراد برای دستیابی به موفقیت بهتر است که با شبکه های گوناگونی ارتباط داشته باشند تا این که ارتباطات زیادی درون یک شبکه داشته باشند. به طور مشابه افراد می توانند تأثیرگذاری و ایفای نقش به عنوان واسطه در برقراری ارتباط بین دو شبکه که به هم متصل نیستند را تمرین کنند. این کار «پر کردن سوراخ های ساختاری» نامیده می شود.

آنالیز شبکه های اجتماعی، چشم انداز متناوبی را ایجاد می کند که در آن خواص افراد نسبت به ارتباطات و رشته های میان آن ها در شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است. این معبر ایجاد شده است تا برای توضیح بسیاری از پدیده های جهان واقعی مفید واقع شود، اما مجال کمتری برای نمایندگی های فردی باقی می گذارد تا توانمندی های فردی شان روی موفقیت تأثیرگذار باشد؛ زیرا بخش زیادی از این توانمندی ها درون ساختار شبکه باقی می ماند.

شبکه های اجتماعی برای بررسی چگونگی تأثیرات متقابل میان تشکیلات، توصیف بسیاری از اتصالات غیررسمی که مجریان را به یکدیگر متصل می کند، نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در این زمینه ها نیز به خوبی برقراری ارتباطات فردی میان کارمندان در سازمان های مختلف عمل می کند. شبکه های اجتماعی نقش کلیدی در موفقیت های تجاری و پیشرفت های کاری ایفا می کنند. شبکه ها راه هایی را برای شرکت ها فراهم می کنند که اطلاعات جمع آوری کنند، از رقابت بپرهیزند و حتی برای تنظیم قیمت ها و سیاست ها با هم تبانی کنند.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

بازاریابی رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر کسب و کار

بازاریابی رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر کسب و کار بازاریابی رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر کسب…

بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی

بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی ، وقتی صحبت از بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی می شود، نمی توان…