اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

تعریف تحقیق بررسی موردی

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

تعریف تحقیق بررسی موردی ، واژه «بررسی موردی» معانی زیادی دارد. ساده ترین آن ها این است که «یک مورد»، توصیف پدیده ای است از یک دسته عمومی تر. این بدان معناست که توصیف یک مورد یا موقعیت مشخص برای رسم نتایجی درباره آن پدیده، به طور عام تر استفاده می شود. برای نمونه، یک مجله پزشکی ممکن است مورد یک بیمار آسمی را توصیف کند که علائم ویژه ای پس از مصرف داروهای خاصی در وی مشاهده شده است. این مورد ممکن است جدید یا خاص باشد؛ اما همچنان مثالی از یک پدیده عمومی تر است (برای نمونه، آسم).

تعریف دقیق تر بررسی موردی، که برای علوم اجتماعی کاربردی تر است، این است که مطالعه با جزئیات بیشتر از یک واحد اجتماعی: «واحد اجتماعی معمولا در یک مکان فیزیکی قرار دارد، افرادی که این واحد را تشکیل می دهند، متمایز از افراد دیگری اند که جزئی از ای واحد نیستند. به طور خلاصه، یک واحد مرزهای مشخصی دارد که می توان آن را به سادگی تشخیص داد.» یک مطالعه موردی می تواند درباره یک روند اجتماعی، یک سازمان یا هر واحد اجتماعی متمرکز دیگر باشد.

بر همین اساس «یین» (۲۰۰۳) مطالعه موردی را به دو بخش زیر تقسیم می کند:

۱– مطالعه موردی یک جست وجوی تجربی است که: – تعریف تحقیق بررسی موردی

یک پدیده روزمره را در قالب واقعیت زندگی آن بررسی می کند، وقتی که:

مرز بین پدیده و بافت آن مشخص نباشد.

۲- جست وجوی بررسی موردی:- تعریف تحقیق بررسی موردی

به یک موقعیت خاص فنی می پردازد که در آن متغیرهایی به مراتب بیشتر از نکات حاصل از داده ها وجود دارد و در نتیجه:

بر منابع مشاهده ای دیگری استوار است و نیازمند تجمیع داده ها به روش مثلث سازی است و باز در نتیجه:

از پیشرفت پیشین پیش فرض های نظریه ای، به منظور هدایت جمع آوری داده و روش تحلیل آن ها بهره می گیرد.

قسمت اول تعریف «یین» محدوده مطالعه موردی را بیان می کند. بافت واقعی مطالعه موردی به این معناست که پدیده مورد علاقه، جدا از بافت مربوط به آن، مطالعه نمی شود. در تحقیق مطاله موردی، در واقع بسیار مشکل است که پدیده مورد علاقه را از بافت آن جدا کنیم؛ زبرا بافت به خودی خود قسمت و جزئی از داستان است. همچنین، در یک مطالعه موردی، محقق هیچ کنترلی بر موقعیت ندارد. این روش تحقیق با روش های دیگر مانند تجربیات آزمایشکاهی تناقض دارد؛ جایی که ایده کلی محقق بر مبنای کنترل متغیرهای مشخص و معلوم و برای جداسازی مشخص بافت از پدیده است.

دومین قسمت تعریف «یین» به بیان راهکارهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد. وی با استفاده از منابع و شواهد مختلف، بر مثلث سازی این اطلاعات و استفاده از پیش فرض های نظری موجود در ادبیات تحقیق برای راهنمایی آن تاکید می کند.

تعریف «یین» از مطالعه موردی بسیار مفید است، تا آنجا که نگارنده کتاب وی را یکی از بهترین کتاب های موجود در زمینه تحقیق مطالعه موردی می داند. این تعریف الزاما تمام مطالعات موردی درباره نظام های تجاری را پوشش نمی دهد؛ به یک دلیل بسیار کلی است و به دلیل دیگر، بسیار دقیق.

تعریف «یین» به آن دلیل بسیار کلی است که به طور معمول، مطالعات موردی در تجارت به مطالعات یک یا چند سازمان تجاری محدود می شود. تقریبا یک مطالعه موردی در تجارت همیشه با مطالعه جنبه هایی از سازمان های تجاری برابر است. این تمرکز سازمانی، ویژگی شاخص بیشتر مطالعات موردی در نظام های تجاری است و تحقیق مطالعات موردی در تجارت را از تحقیق مطالعات موردی در دیگر رشته ها، متمایز می کند.

مطالعات موردی در دیگر رشته ها می تواند مطالعه برنامه های آموزشی جوامع کوچک در یک محله باشد؛ اما به دلیل آن که ای ن مطالعات با مسائل تجاری در سازمان ها مرتبط نیست، نمی توان آن ها را تحقیق مطالعه موردی در تجارت در نظر گرفت. تعریف «یین» به آن دلیل بسیار دقیق است که وی فقط از یک مدل تحقیق مطالعه موردی دفاع می کند. شاید بهترین توصیف برای این نوع نگاه به تحقیق مطالعه موردی، این باشد که آن را اثبات گرا در نظر بگیریم.

 

تعریف تحقیق بررسی موردی

تعریف تحقیق بررسی موردی – کالج مدیریت

«یین» نیز مانند بیشتر محققان اثبات گرا، به ارائه پیش فرض ها و فریضه های پیش از آغاز تحقیق معتقد است. وی معتقد است کیفیت طراحی تحقیق مطالعه موردی باید به وسیله چهار آزمون سنجیده شود که به طور اختصار، عباتند از: اعتبار ساختاری، اعتبار درونی، اعتبار بیرونی و روایی. البته انواع دیگری از مطالعه موردی مانند تحقیق مطالعه موردی تفسیری و انتقادی نیز وجود دارد که به استفاده از پیش فرض یا نظریه در تحقیق نیازی ندارند و یا اینکه موارد مربوط برای آنها توصیه نمی شود. همچنین، انواع دیگر تحقیق مطالعه موردی، از واژه های «اعتبار» یا «روایی» به عنوان قسمتی از اعتبارسنجی خود استفاده نمی کنند.

هدف طرح تحقیقی «باکسی» (۲۰۰۵) مستند کردن چگونگی پاسخ صنعت پوشاک و کفش استرالیا به جهانی شدن بود. سطح بالایی از رقابت به صاحبان صنایع داده شد. هدف مطالعه، یافتن راهکارهای استفاده شده باقی ماندگان این صنعت بود.

باکسی سه مورد از کارخانجات این صنعت را به عنوان مدل انتخاب کرد. او راهکارهای به کارگرفته شده توسط هر کارخانه را در پاسخ به فشارهای جهانی شدن توصیف کرد.

بنابراین، مادامی که کتاب «یین» (۲۰۰۳) می تواند یکی از مفید ترین کتاب های تحقیق مطالعه موردی باشد – که به طور گسترده توسط محققان در اغلب نظام های تجاری ارجاع داده می شود – تعریف وی از تحقیق مطالعه موردی به طور کامل برای تمام محققان کیفی در تجارت کافی نیست؛ بنابراین، تعریف خودم را از تحقیق مطالعه موردی به شرح زیر پیشنهاد می دهم:

تحقیق بررسی موردی در تجارت، از شواهد تجربی یک یا چند سازمان برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده می کند. در این تحقیق، از منابع متعدد قابل استناد استفاده می شود؛ اما بیشتر داده ها از مصاحبه ها و اسناد جمع آوری می شوند.

سه نکته مهم درباره این تعریف که باید به آن ها توجه شود، عبارتند از:

۱- این تعریف توجه را به این حقیقت معطوف می کند که تحقیق مطالعه موردی در تجارت، تقریبا همیشه باید شامل یک کاخانه یا سازمان باشد؛ حتی اگر مشکل یا موضوع مورد بحث و مطالعه، درباره موضوع دیگری باشد. برای نمونه، یک مطالعه موردی درباره خطرپذیری نهادهای اقتصادی شرکتی، ممکن است توجه اصلی اش بر این نهادها باشد – مدیریت آن ها، موفقیت های اقتصادی یا بازاریابی – اما محقق همچنان نیازمند استفاده از شواهد تجربی به دست آمده از یک یا چند سازمان مرتبط است. یک مطالعه موردی در سیستم های اطلاعاتی، ممکن اسن بر یک طرح بهبود سیستم های اطلاعاتی تمرکز کند؛ ولی طرح در یک یا چند سازمان اجرا خواهد شد. همچنین، ممکن است تمرکز اصلی یک مطالعه موردی در بازاریابی بر بهبود نشان های تجاری باشد؛ اما این نشان های تجاری نیز همچنان شامل یک یا چند کارخانه می شوند. مشترک ترین مطالعات موردی در تجارت، تمرکز سازمانی مشخصی دارند و بیانگر داستان همان سازمانند.

۲- همچنین این تعریف، تحقیق مطالعه موردی را از تحقیق های قوم شناسی جدا می سازد. تحقیق مطالعه موردی حتی به طور عمیق نیز معمولا شامل نظارت مشارکتی یا کار میدانی نمی شود. بیشتر شواهد تجربی در تحقیق مطالعه موردی در تجارت، از مصاحبه و اسناد به دست می اید؛ در حالی که در تحقیق قوم نگاری، به طور گسترده ای اطلاعات حاصل از یک کار با تکیه بر معادلات میدانی به دست می آید. کار میدانی، ویژگی معرف مطالعات قوم نگاری است.

۳- در پایان، این تعریف تحقیق مطالعه موردی به طور فلسفی خنثی است؛ به این معنا که تحقیق بررسی موردی می تواند طبق روش های اثبات گرا، تفسیری یا انتقادی نتیجه گیری شود و به این ترتیب، به عنوان یک تحقیق «خوب» در نظر گرفته شود.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

روش های تحقیق عمل نگر

روش های تحقیق عمل نگر ، تحقیق عمل نگر ۳ نوع اصلی دارد. این سه نوع اصلی متناظر با سه…

تعریف نظریه داده – بنیاد

تعریف نظریه داده - بنیاد، «بانری گلاسر و آنسلم استراوس» در سال ۱۹۶۷، تحقیق تاثیر گذار خود را درباره نظریه…