مقاله مدیریت

بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستان های گرگان و گنبد)

زمان مطالعه: 1 دقیقه چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4