اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مدیریت / توسط

فرشتگان کسب و کار

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

فرشتگان کسب و کار ، یکی از مهمترین مسائل کارآفرینان صنعت بـوم گـردی ، توانـایی جـذب سـرما یه فرشـتگان کسب و کار است. ازآنجا که چنین کسب و کارهـا یی معمـولاً در مرحلـه تأسـیس هنـوز سـودآور نبوده و دارایی کمی دارند تامین مالی، معمولاً از طریق بـدهی بـرای آن هـا امکـان پذیر نیست. از این رو فرشـتگان کسـب و کـار نـه تنهـا بـه رشـد سـرمایه در کسب و کارهای نوپا کمک می کنند بلکه تجربه و دانش خـود را بـرا ی تحریـک موفقیـت آمیز ایده ها به کار می برند و نقش مهمـی در رشـد اقتصـادی و پشـرفت تکنولـوژی دارنـد. بنـابراین درآمد و رشد سودآوری شرکت ها مهـمترین معیار سـرمایه گـذاری فرشـتگان کسـب و کـار و پس ازآن ارزش افزوده محصول و خدمات، رکورد نوآوری و سـودآور تیم مدیریت اسـت.

فرشتگان کسب و کار می توانند راه حل مناسبی برای یک شـرکت نوپـا در شروع کسب و کار باشند، امتیازاتی باید برای فرشتگان کسب و کار در پروژه هـای بـا ریسـک بالا و راه انـدازی در منـاطق کمتـر شـناخته شـده لحـاظ گـردد؛ بـا این وجـود، فرشـتگان کسـب و کـار بـا شـناخت دو بخـش کـلان ( شـناخت و ارزیابی فرصـت) مـی تواننـد تفاوت های فردی و انتظارات شخصی خود را در تصمیم گیری لحاظ کننـد و از سـردرگمی در انتخاب فرصت های سرمایه گذاری رها شوند.

فرشتگان کسب و کار چه کسانی هستند؟

فرشتگان کسب و کار به افراد ثروتمندی اطلاق می شود که دارایی خود را به صورت فردی و گروهی، به طور مستقبم در مراحل ابتدایی راه اندازی شرکت های نوپا سرمایه گذاری می کنند. آنها معمولا با کارآفرینان نسبت فامیلی ندارند، تنها دنبال مشارکت در سهام اند و در فعالیت های شرکت حضوری فعال دارند. سرمایه گذاری فرشتگان کسب و کار شکاف مالی میان موسسان و سرمایه گذاران خطر پذیر را پر می کنند.

فرشتگان کسب و کار (Business angels ) افراد ثروتمندی هستند که سرمایه شخصی شان را به طور مستقیم در مراحل بذر یا راه اندازی شرکتهای کارآفرین، بدون هیچ رابطه فامیلی، در ازای دریافت سهام شرکت مزبور سرمایه گذاری میکنند. بنابراین فرشتگان کسب و کار از عوائد به دست آمده از فروش سهام شرکتهای تازه تاسیس در عرضه اولیه عمومی سهام، ادغام و یا قبضه مالکیت شرکت توسط شرکت دیگر، منتفع میشوند یعنی سود سرمایه ای کسب می کنند و غالبا این عوائد را در شرکتهای تازه تاسیس دیگری مجددا سرمایه گذاری میکنند. گاهی تامین مالی آنان از طریق خرید اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام مالکیت صورت میپذیرد. فرشتگان کسب و کار غالبا کارآفرینان موفق گذشته هستند که از طریق ارائه سرمایه و تخصص خود علاقمند کمک به کارآفرینان میباشند.

 

فرشتگان کسب و کار

فرشتگان کسب و کار – کالج مدیریت

 

سابقه تحقیق درباره فرشتگان کسب و کار به اوایل دهه ۱۹۸۰ باز می گردد. مطالعه ABC (نگرش ها، رفتارها، ویژگی ها) باعث شد دیدگاه اولیه در باره فرشتگان کسب و کار شکل بگیرد. افزون بر مطالعات نسل اول که در مورد ماهیت فرشتگان بود، محققان به طور چشمگیری توجه خود را به درک چگونگی عملکرد بازار سرمایه گذاری های مخاطره آمیز غیر رسمی معطوف کردند. برخی از مطالعات نسل دوم نیز بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری تمرگز دارد.

اشتیاق به انجام کارآفرینی در موضوع طرح، تعهد به اجرای طرح و اعلام آمادگی برای انجام کار توسط کارآفرین، سه فاکتور اساسی برای جذب سرمایه گذاران است. از این میان تاثیر اعلام آمادگی کارآفرینانه (داشتن وقت، انرژی، دانش، تجربه و علاقه) بیشتر بر سرمایه گذار تاثیر می گذارد. البته شوق کارآفرینانه ابتدا باید به صورت عملی به سرمایه گذار نشان داده شود. پس از آن میزان احساسی که در سرمایه گذار ادراک می شود اهمیت دارد، نه میزان واقعی آن ها  در فرد کارآفرین. در بحث جذب منابع مالی و به ویژه جذب منابع افراد سرمایه گذار، ایجاد اعتماد اهمیت بسیاری دارد. ایجاد اتماذ در ابعاد سازگاری رفتارها، خیرخواهی و نوع دوستی، افشای واقعیات، قابلیت اتکا، پاسخگویی، صلاحیت و کفایت، تجربه، دقت، تشریح کسب و کار و باز بودن ذهن نسبت به نظرات سرمایه گذار و در رابطه سرمایه گذار و کارآفرین تعریف می شود. عملکرد کارآفرین در بهبود و عدم تخریب موارد یاد شده در جلساتی که با سرمایه گذار دارد، ارتباط مستقیم با موفقیت او در جذب منابع مالی دارد.

مطالعات زیادی برای شناخت معیارهای سرمایه گذاران در ارزیابی یک فرصت سرمایه گذاری در کارآفرینی انجام شده و تعداد ویژگی برای سرمایه گذاری پیشنهاد شده است که باعث سردرگمی محققان می شود. در واقع سرمایه گذاران نمی توانند در حالت معمول تمام این خصیصه ها را ارزیابی کنند. بنابراین فرصت تحقیقاتی زیادی برای فهم ماهیت الگوی این نوع سرمایه گذاری وجود دارد.

جدا از سردرگمی وحجم انبوه تحقیقات در مورد معبارهای تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار، ضعف دیگری در این تحقیقات وجود دارد و اینکه نباید از مدل شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر فرشتگان کسب و کار استفاده شود. سرمایه گذاری از منابع شخصی، درگیری روانی و اقتصادی در پروژه کارآفرینانه تا زمان فروش سهم و عوامل روانی و ذهنی، مواردی هستند که این تفاوت را ایجاد می کنند.

علاوه بر این، تفاوت های فرهنگی، بین المللی و خانوادگی در تصمیم فرشتگان کسب و کار برای سرمایه گذاری موثر است. ویژگی های کارآفرین در مراحل اولیه انتخاب شدن او توسط سرمایه گذار و ویژگی های فرصت در مرحله عقد قرارداد، اهمیت بیشتری دارد. به طور کلی رویکرد تحقیقات مربوط به تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار را، از عینی ترین موارد تا موارد ذهنی، می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

>عوامل مرتبط با فرصت مثل نرخ بازده، صنعت و چرخه عمر شرکت

>عوامل مرتبط با طرح کسب و کار و شیوه ارائه آن

>عوامل فردی کارآفرین مثل اشتیاق، قابلیت های شناختی، همدلی و پاسخگویی

>عوامل بین کارآفرین و سرمایه گذار که حاصل ادراک سرمایه گذرا نسبت به ویژگی های فردی کارآفرین است، مثل اعتماد، تفاوت های فرهنگی، شباهت های فردی و  تضاد اهداف.

موارد یاد شده کمتر به ذهنیات فرشتگان کسب و کار و تفات های آن ها با یکدیگر توجه می کنند و بیشتر به فرصت و کارآفرین معطوف اند. این در حالی است که ویژگی های فردی فرشتگان کسب و کار تصمیمات آن ها را که در حالت شهودی می گیرند، به شدت تحت الشعاع  قرار می دهد. تحقیقات راجع به فرآیند مکاشفه ای و تصمیم گیری در کارآفرینی نسبتا پراکنده بوده است.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی آموزش کارآفرینی ، "دیوید مک کله لند" از اولین روانشناسانی بود که با این فرض که کارآفرینان نیاز…