/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

شناسايی و اولويت بندي عوامل موثر بر چابكی منابع انسانی براساس مدل بوهداناووالدمر

زمان مطالعه: 1 دقیقه

چکیده:

از سال 1991 اصطلاح چابكی براي اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم براي تولید مدرن به کار گرفته شد . چابكی به معناي توانايی پاسخگويی و واکنش سريع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی است . همانند تولید کنندگان، ساير سازمانها و موسسات ناچارند که براي رقابت در قرن بیست و يكم به دنبال چابكی باشند چرا که سازمانهاي مدرن با فشار فزاينده اي جهت يافتن راه هاي جديدرقابت کارآمد در بازار پوياي جهانی مواجه هستند . چابكی، توانايی سازمان براي عرضه محصولات وخدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی براي اثربخشی سازمان میشود . بسیاري ازسازمانها به رويكردهايی چون سازمان مجازي و تیم مجازي روي می آورند تا چابكی سازمانی را بهبود داده و از لحاظ جهانی توسعه يابند . البته، گاهی چابكی ممكن است يكپارچه سازي فرآيندها،اعضا و نیز ويژگی هاي سازمان باتكنولوژيهاي پیشرفته به نظر آيد . اين پژوهش درصدد است تا با مرورمختصر ادبیات موضوع، به بررسی عوامل موثربر چابكی منابع انسانی که شامل ساختارسازمان کار،ساختارنیروي کاروساختاراستراتژي می باشد با استفاده از تكنیک اولويت بندي سلسله مراتبی AHP بپردازد.

واژگان کلیدی: چابک سازي منابع انسانی مدل بوهداناووالدمر.

سال انتشار: ۱۳۹۵

قیمت (تومان): ۳۰۰۰

نوشته های مشابه

مقیاس فاصله ای Interval scale

 این مقیاس از مقیاس های قبلی کامل تر است.در این نوع اندازه گیری ، نه تنها افراد از نظر صفت…

عوامل موثر بر شهرت سازمانی در مدیریت آموزش عالی

چکیده: مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر شهرت سازمانی در مدیریت آموزش عالی انجام شده است . وقتی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + هشت =