/ در روش تحقیق / توسط
آخرین زمان ویرایش:

روش تحقیق همبستگی

زمان مطالعه: 4 دقیقه

روش تحقیق همسبتگی در انجام پایان نامه

مشاوره و آموزش کامل دانشجویان فرایندی است که نیاز به تجربه و تخصص کافی دارد، که در این مسیر پشتیبانی مداوم و گام به گام می تواند در سطح کیفی پژوهش تاثیر به سزایی داشته باشد.

 موسسه علمی پژوهشی ایران مشاور متشکل از اساتید و کارشناسان خبره و باتجربه، از شروع نگارش پایان‌نامه در کنار شما هستند و قدم‌ به‌ قدم اطلاعات لازم را تا روز دفاع، ارائه خواهند کرد. به همین منظور مهم‌ترین هدفی که ایران مشاور را با جدیت در راستای کار خود قرار داده است، آموزش و مشاوره اصولی بر پایه ارزیابی سطح توانایی دانشجویان است. این آموزش برای دانشجویان ارشد در جهت کسب نمره‌ی عالی همراه با کسب تخصص موردنیاز بسیار ارزشمند بوده تا بتوانند در دیگر عرصه‌های پژوهشی کاملاً مستقل و فعال‌تر عمل کنند.

تحقیق فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ی موضوعی ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت پیدا کرد..

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود :

 • تحقیق پیمایشی
 • تحقیق همبستگی
 • اقدام پژوهی
 • بررسی موردی
 • تحقیق پس رویدادی

در این مطلب شما را با تحقیق همبستگی آشنا میکنیم

روش تحقیق همبستگی

تحقیق همبستگی یکی از روش‌های تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است که رابطه میان متغیرها را براساس هدف تحقیق بررسی می‌کند.

تحقیق همبستگی (Correlation) که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرها (Variables) را نشان دهد. تحقیق همبستگی بر اساس هدف تحقیق به  سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول به تحقیقاتی مربوط می‌شود که هدف بررسی همبستگی دو متغیری است، بدین معنی که محقق می‌خواهد رابطه دو به دو متغیرهای موجود را بررسی کند.

تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:

الف) مطالعه همبستگی دو متغیری

ب) تحلیل رگرسیون،

ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

 

همبستگی دو متغیری

هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد.

خواندن
آموزش تجزیه و تحلیل فصل چهار پایان نامه

تحلیل رگرسیون

 در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه (Multiple) استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری (Multivariate) استفاده می شود.

تحلیل کوواریانس

در برخی بررسی ها، هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.

همبستگی برای بررسی نوع و میزان رابطه متغیرها استفاده می‌شود. در حالیکه رگرسیون پیش‌بینی روند آینده یک متغیر ملاک (وابسته) براساس یک مجموعه روابط بین متغیر ملاک با یک چند متغیر پیش‌بین (مستقل) است که در گذشته ثبت و ضبط شده است.

ویژگی های روش تحقیق همبستگی‏

 • این روش هنگامی به کار می‌رود که تعداد متغیرهای بازیگر در موقعیت آزمایش زیاد باشند، به طوری که از ‏طریق روش تحقیق تجربی، کنترل و دستگاری آنها امکان‌پذیر نباشد، مانند تحقیقاتی که در زمینه پیش‌بینی ‏موفقیت یا شکست دانش آموزان در تحصیلات دانشگاهی صورت می‌گیرد.‏
 • این روش تحقیق، سنجش و ارزیابی چند متغیر و روابط فیمابین آنها را در لحظه‌ای ویژه‌ و در شرایط واقعی ‏مقدور می‌سازد، مانند تحقیقاتی که در زمینه بررسی روائی و پایائی آزمونها انجام می‌گیرد.‏
 • این روش پژوهشی صرفاً درجات همبستگی و روابط بین متغیرها را بررسی می‌کند.‏

محدودیت‌های روش تحقیق همبستگی

 • ‏در این روش از پژوهش الزاماً روابط علت و معلولی شناسائی نمی‌شود،‌ بلکه فقط هدف آن است که مشخص ‏شود کدام متغیر با کدام متغیر دیگر به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.‏
 • با مقایسه با روش تحقیق تجربی، این روش کنترل کمتری در مورد متغیرهای مستقل اعمال می‌کند.‏
 • در این روش تحقیق تاثیر روابط مصنوعی و غیرواقعی و همچنین به علت ضعف کنترل شدید متغیرهای ‏مستقل، اثر عوامل خارج از حوزه تحقیق بر نتایج زیاد است.‏

کاربرد تحقیق همبستگی در انجام پایان نامه

 • هنگامی که محقق، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا ‏چند گروه را در اختیار دارد،‌ می‌تواند از این روش تحقیقی استفاده کند، چرا که این روش برای مطالعه میزان ‏تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است.‏
 • تحقیق همبستگی در طیف وسیعی از مطالعاتی که به دنبال شناسایی روابط بین متغیرها هستند، مورد استفاده قرار می گیرد، هم چنین در مطالعاتی که در صدد ارزیابی توافق و پیش بینی متغیرها هستند، می تواند کمک کننده باشد.
خواندن
روش شناسی کیو (Q)

مراحل مختلف تنظیم تحقیق همبستگی در انجام پایان نامه

 • موضوع تحقیق را تعیین کنید.‏
 • از نوشته‌ها و مقالات موجود و مربوط به موضوع مورد تحقیق خود،‌ مطالعه و بررسی عمیقی را آغاز و از آن با ‏توجه روشن شدن تحقیق و یاری گرفتن در تهیه طرح تحقیق استفاده نماید.ومساله ویا سئوال اصلی خودرا نسبت به ‏موضوع تدوین کنید.
 • روش انجام تحقیق خود را مشخص کنید.
 • به تجربه و تحلیل، تعبیر و تفسیر یافته‌ها و نتیجه‌گیری از آنها و ارائه پیشنهادات اجرایی و تحقیقاتی از آنها ‏مبادرت ورزید.
 • از کار تحقیقاتی یک گزارش تنظیم و تهیه نماید.‏

ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

 ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی تاو کندال از مهمترین روش‌های محاسبه همبستگی میان متغیرها هستند.

بطور کلی:

 • اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه‌ای باشند از شاخص تاوکندال استفاده می‌شود.
 • اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود.
 • اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.

ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

منبع: ایران مشاور

نوشته های مشابه

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان

دانشگاه های پردیس خودگردان (بین الملل) را می توانیم شعبه هایی از دانشگاه های سراسری معرفی کنیم که تاسیس این…

لیست رشته های شناور کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹

  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی زبان های باستانی ایران مجموعه زبان شناسی مجموعه علم اطلاعات و دانش…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + دو =