خدمات سایت - کالج مدیریت

خدمات سایت – کالج مدیریت

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه نیازمند دانش است. یک دانش چند وجهی. دانشی که نیاز به روش تحقیق و نرم افزار آماری است. به منظور انجام یک پایان نامه موفق دانشجو باید این مراحل را بگذراند. پایان نامه شامل پنج فصل است. فصول باید سلسله مراتبی نوشته شوند. انجام پایان نامه نیازمند دانش در زمینه موضوع انجام شده می باشد. دانشجو باید با مواردی همچون، انجام پروپوزال نیز آشنا باشد چرا که طرح اولیه تحقیق است. ما در کالج مدیریت به دنبال آموزش انجام پایان نامه مدیریت هستیم. و یکی از خدمات ما انجام پایان نامه مدیریت است.

انجام مقاله

انجام مقاله، نوشته ایست از پایان نامه به شکل مختصر. یک مقاله علمی باید در خود چندین محتوا را داشته باشد. این محتوا عبارتند از: (چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات). مقاله باید طبق راهنمای نویسندگان مقالات نوشته شوند. البته هر مجله ای بصورت جداگانه این راهنما را ارئه می دهد. مقاله باید به شکل اصولی و روش علمی انجام شود. انجام مقاله مدیریت باید در مجلات رشته مدیریت چاپ شوند. ما در کالج مدیریت به دنبال آموزش انجام مقاله مدیریت هستیم. و یکی از خدمات ما انجام مقاله مدیریت است.

چاپ مقاله علمی پژوهشی

مرحله بعد از انجام مقاله ، چاپ مقاله است. یک مقاله تا زمانی که چاپ نشود ارزش ندارد. چاپ در مجله های علمی پژوهشی، علمی ترویجی داخلی بسیار با ارزش است. این مجلات مصوت وزارت علوم هستند. مقاله بعد از ویرایش های فراوان باید به مجلات ارسال شود. بعد از ارسال مجلات نسبت به اکسپت شدن یا نشدن آن نظر خود را می دهند. یک مقاله اگر به درستی نوشته شود حتما پذیرش قطعی خواهد گرفت. ما در کالج مدیریت به دنبال چاپ مقاله علمی پژوهشی مدیریت هستیم. و یکی از خدمات ما چاپ مقاله علمی پژوهشی مدیریت است.

ترجمه مقاله

گاهی با یک مقاله انگلیسی روبرو می شوید. تقریبا سطح زبانتان یاری نمی کند که آن را ترجمه کنید.ترجمه می تواند فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی باشد. آنچه اهمیت دارد این ترجمه باید آکادمیک باشد. وقتی مقاله ای ترجمه می شود. باید به یک مجله انگلیسی زبان فرستاده شود و اگر درست ترجمه نشود می تواند از طرف مجله رد شود. این کار چندان آسانی نیست. برای پذیرش باید ترجمه روان و دقیق باشد. ما در کالج مدیریت به دنبال ترجمه مقاله مدیریت هستیم. و یکی از خدمات ما ترجمه تخصصی مقاله مدیریت است.