انجام کتاب

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری، نشان دهنده دانش فراوان یک دانشجو است. دانشجویان می توانند در فیلد کاری رشته خود کتاب بنویسند. از نوشتن هراسی نداشته باشید. یادتان باشد برای نوشتن کتاب باید دانش کافی داشته باشید. بر موضوعات کاملا مسلط باشید. انجام کتاب در مصاحبه دکتری دارای امتیاز پژوهشی است.

انجام کتاب

انجام کتاب

چاپ کتاب

انجام کتاب برای مصاحبه دکتری