انجام مقاله

انجام مقاله

 انجام مقاله isi

در انجام مقاله، از طرح پژوهشی یا پایان نامه استخراج می شود. مقاله باید طبق یک ساختار مناسب نوشته شود. این ساختار همان شیوه نامه نوشتاری یا راهنمای نویسندگان یک مقاله است. معمولا در سایت مجله موجود می باشد. مقاله نیازمند تجربه و تجزیه و تحلیل علمی است. نیازمند دانستن روش تحقیق است. بکارگیری  روش مناسب در مقاله و آموزش نرم افزار آماری است. یک پایان نامه اگر به خوبی انجام شود و جدید باشد، می تواند یک مقاله علمی عالی از آن استخراج کرد. هدف از ابعاد یک مقاله گسترش و ترویج علم است. مقاله باید حول یک موضوع نوشته شود. نباید از این شاخه به آن شاخه پرید.

نباید خواننده در میان داده های متفاوت و بی ربط سرگردان شود.

نگارش مقاله علمی پژوهشی

انجام یک مقاله همیشه با پیچیدگی خاص خود همراه است. کار دو چندان نسبت به پایان نامه دارد. برای مقاله علمی پژوهشی باید بدنبال روش تحقیق مناسب رفت. حال آنکه روش تحقیق چیست؟ و چگونه آن را فرا بگیریم؟ سوالات اساسی هر دانشجویی است. بعد از روش تحقیق، نوبت به نرم افزارهای آماری مناسب می رسد. که دانشجو باید بتواند از آن ها استفاده کنید. مجلات علمی- پژوهشی با درجه آن مشخص هستند. تقریبا تمامی دانشگاه های مطرح  این مجلات را دارند.

باید بتوانید مقاله ای بنویسید که در سطح کشور بتوان آن را ارائه داد و این نیازمند دانش و مهارت مقاله نویسی است.

انجام مقاله علمی ترویجی

نگارش یک مقاله علمی ترویجی همان قدر مهم است که علمی پژوهشی مهم است. و در رزومه افراد باید در نظر گرفته شود. و در نوشتن آن باید تبحری خاص داشت. مقاله نویسی نیازمند آموزش است. مجلات مختلف داخلی با گرید علمی ترویجی وجود دارند که می توانند این گونه مقالات را مورد چاپ قرار دهند.

آنچه آن را در برابر علمی پژوهشی متفاوت می کند نحوه محاسباتی است که در بخش مقاله علمی پژوهشی وجود دارد.